+38730522623

info@medresa.edu.ba

četvrtak, 30 Novembar 2023 09:16

JAVNI KONKURS

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI

ELČI IBRAHIM-PAŠINA MEDRESA U TRAVNIKU

Broj: 01-07-462/23

Datum: 30.11.2023. godine

Na osnovu člana 83. Zakona o srednjoj školi („Sl.novine SBK broj 11/01“), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK („Sl. novine SBK“ broj 7/19), Odluke Upravnog odbora Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku, broj: 03-O5-389/23, Odluke Vlade SBK  broj: 01-11.7-7649/2023 od 12.10.2023. godine i saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK, broj: 03-30-1/2023-385 od 13.10.2023. godine, Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku  r a s p i s u j e:

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta

a) Na određeno vrijeme:

  1. Nastavnik engleskog jezika............................ 1 izvršilac, 15 sati, do povratka zaposlenika sa izborne pozicije, a najkasnije do 30.06.2024. godine,
  2. Odgajateljica................................................... 1 izvršilac, puna norma, do povratka zaposlenice sa izborne pozicije, a najkasnije do 30.06.2024. godine.

b) Na neodređeno vrijeme:

 Higijeničarka.....................................................1 izvršilac, puna norma.

Kandidati za nastavničku i poziciju odgajateljice trebaju ispunjavati uslove propisane Zakonom o radu, Zakonom o srednjoj školi, Pedagoškim standardima za srednje škole i odobrenim Nastavnim planom i programom Elči Ibrahim-pašine medrese.

Pored općih uslova svi kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove za navedena radna mjesta, završen odgovarajući fakultet u skladu sa Nastavnim planom i programom Elči Ibrahim-pašine medrese.

Kondidati za poziciju Odgajateljice moraju dostaviti diplomu o završenoj medresi.

Kondidati za poziciju Higijeničarke pored općih uslova moraju dostaviti dokaz o završenom osnovnom obrazovanju.

 

 

Kandidati trebaju dostaviti:

  1. svojeručno potpisanu prijavu koja sadrži sljedeće elemente: ime i prezime, adresa stanovanja, kontakt telefon, obavezno mail adresa, naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje i spisak dokumenata koje prilaže,
  2. kraća biografija (svojeručno potpisana),
  3. diplomu o završenoj odgovarajućoj stručnoj spremi (u skladu sa Nastavnim planom i programom Elči Ibrahim-pašine medrese),
  4. diplomu o završenoj medresi (za poziciju odgajateljice),
  5. izvod iz matične knjige rođenih,
  6. uvjerenje o državljanstvu.

Kandidati mogu dostaviti i dokaze o dosadašnjem radnom iskustvu, preporuke, certifikate i druge dokumente koji će dati potpuniju sliku stručnih kompetencija.

Kandidati koji prema posebnim propisima imaju prednost pri zapošljavanju u radni odnos moraju istu dokazati odgovarajućim dokumentima (potvrdom, uvjerenjem i sl.), te obavezno dostaviti dokaz o dužini radnog staža u obrazovanju nakon diplomiranja - dokaz PIO/MIO.

Kandidati koji budu izabrani, dužni su prije zasnivanja radnog odnosa, u roku od 7 dana dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj/radnoj sposobnosti, nalaz pretrage na zarazne bolesti i ovisnosti, uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak.

       Svi navedeni dokumenti moraju biti orginalni ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci.

Napomena:

Pored zakonom predviđenih uslova, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove predviđene Pravilima Medrese kojima se zahtjeva da zaposlenik živi u skladu sa temeljnim islamskim vrijednostima.

Na spisku kandidata među kojima se provodi izborni postupak i koji će biti pozvani na testiranje neće biti kandidati koji ne ispunjavaju formalne uslove Javnog konkursa i čija je dokumentacija nepotpuna i neblagovremena.

Svi prijavljeni kandidati će obavijesti dobivati putem dostavljene email adrese.

Testiranje svih kandidata koji ispunjavaju uslove (pismeni ispit), obavit će se u prostorijama Škole u Travniku, u srijedu 13.12.2023. godine u ­­­­­10:00 sati, a usmeni ispit/praktični dio, za kandidate koji uspješno polože pismeni dio ispita (8/15), obavit će se obaviti isti dan 13.12.2023. godine sa početkom u 11:30 sati.

Kandidati koji ne pristupe ispitu u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na Javni konkurs.

Svi kandidati za nastavničku i poziciju odgajateljice su dužni pristupiti pismenom i usmenom ispitu. Kandidati za poziciju higijeničarke su dužni pristupiti samo usmenom ispitu/intervju. Pismeni dio ispita se polaže u vidu testa. Pitanja iz pismenog dijela ispita odnose se na opće znanje kandidata, znanja iz oblasti odgojno-obrazovanog rada te okvirne zakonske procedure o radu u školi i pedagoški standardi.

Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave na Javni konkurs sa navedenim dokumentima slati isključivo putem pošte preporučeno sa naznakom:

"Prijava na Javni konkurs – ne otvarati"

Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku

ul. Mostarska bb, 72270 Travnik

Dokumentacija kandidata koji nisu izabrani vraća se na lični zahtjev putem Sekretarijata škole.

                                                                                                      Direktor

                                                                                                mr. Dževdet Šošić

logo new12

JU Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku
Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

Telefon: +387 (0)30 548-550
Email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Top