Image

+38730522623

info@medresa.edu.ba

petak, 18 Novembar 2022 07:46

JAVNI KONKURS za prijem u radni odnos

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI
ELČI IBRAHIM-PAŠINA MEDRESA U TRAVNIKU

Broj: 01-07-461/22
Datum: 18.11.2022. godine

Na osnovu člana 83. Zakona o srednjoj školi („Sl.novine SBK“ broj: 11/01), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK („Sl. novine SBK“ broj: 7/19), Odluke Upravnog odbora Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku, broj: 01-08-O-450/22 od 04.11.2022. godine, Odlukama Vlade SBK broj: 01-11.7-6429/22 od 04.08.2022. godine, broj:01-11.7-7512/22 od 22.09.2022. godine i broj: 01-11.7-8037/22 od 27.10.2022. godine i saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK, broj: 03-30-1/2022-148 od 05.08.2022. godine, broj: 03-30-1/2022-277 od 26.09.2022. godine i broj: 03-30-1/2022-367 od 31.10.2022. godine, R A S P I S U J E se

JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos

a) Na određeno vrijeme:
1. Nastavnik bosanskog jezika i književnosti ......1 izvršilac, 6 sati, do 30.06.2023. godine,
2. Nastavnik arapskog jezika................................1 izvršilac, 9 sati, do 30.06.2023. godine,
3. Nastavnik pedagogije sa didaktikom................1 izvršilac, 10 sati, do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva, a najduže do 30.06.2023. godine,
4. Odgajateljica ....................................................1 izvršilac, puna norma, do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsutsva, a najduže do 30.06.2023. godine.

b) Na neodređeno vrijeme (probni rad 6 mjeseci):
5. Odgajatelj.......................................................... 1 izvršilac, puna norma,
6. Osoblje u kuhinji............................................... 1 izvršilac, puna norma i
7. Domar................................................................ 1 izvršilac, puna norma.

Kandidati za nastavničke pozicije i odgajatelje trebaju da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o srednjoj školi, Pedagoškim standardima za srednje škole („Sl.novine SBK, br. 15/02“) i odobrenim Nastavnim planom i programom. Pored općih uslova svi kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove za navedena radna mjesta, završen odgovarajući fakultet VII stepen visoke stručne spreme, I ciklus bolonjskog sistema studiranja sa 240 ECTS bodova (pozicije 1. 3. 4. i 5.) ili II ciklus bolonjskog sistema studiranja sa 300 ECTS bodova (pozicija 2.) u skladu sa usvojenim Nastavnim planom i programom.
Kandidati za radno mjesto pod rednim brojem 6. i 7. pored općih uslova moraju dostaviti dokaz o završenom srednjem obrazovanju.

Kandidati trebaju dostaviti:
1. prijavu koja sadrži sljedeće elemente: ime i prezime, adresa stanovanja, kontakt telefon, obavezno mail adresa, naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje, spisak dokaza koje prilaže i svojeručni potpis,
2. kraća biografija (svojeručno potpisana),
3. diplomu o završenom odgovarajućem stepenu obrazovanja,
4. izvod iz matične knjige rođenih,
5. uvjerenje o državljanstvu,
6. uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Kandidati mogu dostaviti i dokaze o dosadašnjem radnom iskustvu, preporuke, certifikate i druge dokumente koji će dati potpuniju sliku stručnih kompetencija.

Kandidati koji prema posebnim propisima imaju prednost u zapošljavanju u radni odnos moraju prednost dokazati odgovarajućim dokumentima (potvrdom, uvjerenjem i sl.), te obavezno dostaviti dokaz o dužini radnog staža u obrazovanju nakon diplomiranja - dokaz PIO/MIO.

Kandidati koji budu izabrani, dužni su prije zasnivanja radnog odnosa, u roku od 7 dana dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj/radnoj sposobnosti, nalaz pretrage na zarazne bolesti i ovisnosti kao i uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak.

Svi navedeni dokumenti moraju biti orginalni ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci.

Napomena:
Pored zakonom predviđenih uslova, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove predviđene Pravilima Medrese kojima se zahtjeva da zaposlenik živi u skladu sa temeljnim islamskim vrijednostima.

Na spisku kandidata među kojima se provodi izborni postupak i koji će biti pozvani na testiranje neće biti kandidati koji ne ispunjavaju formalne uslove Javnog konkursa i čija je dokumentacija nepotpuna i neblagovremena.

Svi prijavljeni kandidati će obavijesti dobivati putem dostavljene mail adrese.

Testiranje svih kandidata koji ispunjavaju uslove (pismeni ispit), obavit će se u prostorijama Škole u Travniku u srijedu, 30.11.2022. godine u 14:00 sati, a usmeni ispit/praktični dio, za kandidate koji uspješno polože pismeni dio ispita, će se obaviti u četvrtak,1.12.2022. godine sa početkom u 14:00 sati.
Kandidati koji ne pristupe ispitu u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na Javni konkurs.
Svi prijavljeni kandidati su dužni pristupiti pismenom ispitu i intervju. Pismeni dio ispita se polaže u vidu testa. Pitanja iz pismenog dijela ispita odnose se na opće znanje kandidata, znanje iz djeloruga odgoja i obrazovanja i znanje iz oblasti radnog mjesta na koje se kandidat prijavio. Kandidati koji polože pismeni dio ispita polažu i usmeni dio ispita (intervju).

Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave na Javni konkurs sa navedenim dokumentima slati isključivo putem pošte preporučeno sa naznakom:
"Prijava na Javni konkurs – ne otvarati"
Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku
ul. Mostarska bb, 72270 Travnik

Dokumentacija kandidata koji nisu izabrani vraća se na lični zahtjev putem Sekretarijata škole.

Direktor
mr. Dževdet Šošić

logo new12

JU Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku
Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

Telefon: +387 (0)30 548-550
Email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Top