+38730522623

info@medresa.edu.ba

četvrtak, 09 Februar 2023 09:20

JAVNI KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI
ELČI IBRAHIM-PAŠINA MEDRESA U TRAVNIKU

Broj: 01-07-30/23
Datum: 09.02.2023. godine

Na osnovu člana 83. Zakona o srednjoj školi („Sl.novine SBK“ broj: 11/01 i 17/04 i 15/12),), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK („Sl. novine SBK“ broj: 7/19), Odluke Upravnog odbora Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku, broj: 01-08-O-506/22 od 06.12.2022. godine, Odlukom Vlade SBK broj: 01-11.7-791/2023 od 02.02.2023. godine i saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK, broj: 03-30-1/2023-40 od 03.02.2023. godine, RASPISUJE se

JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos

a) Na određeno vrijeme:

1. Pofesor engleskog jezika ............... 1 izvršilac, 19 sati nastavne norme, do povratka zaposlenika sa izborne pozicije, a najduže do 30.6.2023. godine.

 

b) Na neodređeno vrijeme (probni rad 6 mjeseci):

2. Odgajatelj.......................................................... 1 izvršilac, puna norma,
3. Osoblje u kuhinji............................................... 3 izvršioca, puna norma i
4. Higijeničar......................................................... 1 izvršilac, puna norma.

 

Kandidati za nastavničku poziciju i odgajatelja treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o srednjoj školi, Pedagoškim standardima za srednje škole („Sl.novine SBK, br. 15/02“) i odobrenim Nastavnim planom i programom. Pored općih uslova svi kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove za navedena radna mjesta, završen odgovarajući fakultet VII stepen visoke stručne spreme, I ciklus bolonjskog sistema studiranja sa 240 ECTS bodova (pozicije 2. ) ili II ciklus bolonjskog sistema studiranja sa 300 ECTS bodova (pozicija 1.) u skladu sa usvojenim Nastavnim planom i programom.
Kandidati za radno mjesto pod rednim brojem 3. pored općih uslova moraju dostaviti dokaz o završenom srednjem obrazovanju, a kandidati za radno mjesto pod rednim brojem 4. pored općih uslova moraju dostaviti dokaz o radnom iskustvu – najmanje 6 mjeseci rada na poslovima higijeničara.

Kandidati trebaju dostaviti:

a. prijavu koja sadrži sljedeće elemente: ime i prezime, adresa stanovanja, kontakt telefon, obavezno mail adresa, naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje, spisak dokaza koje prilaže i svojeručni potpis,
b. kraću biografija (svojeručno potpisana),
c. diplomu o završenom odgovarajućem stepenu obrazovanja,
d. izvod iz matične knjige rođenih,
e. uvjerenje o državljanstvu,
f. uvjerenje o položenom stručnom ispitu i
g. uvjerenje Federalnog zavoda PIO/MIO o ostvarenom radnom stažu.

Kandidati mogu dostaviti i dokaze o dosadašnjem radnom iskustvu, preporuke, certifikate i druge dokumente koji će dati potpuniju sliku stručnih kompetencija.

Kandidati koji prema posebnim propisima imaju prednost u zapošljavanju u radni odnos, prednost dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrdom, uvjerenjem i sl.), te obavezno dostavljaju dokaz o dužini radnog staža u obrazovanju nakon diplomiranja - dokaz PIO/MIO.

Kandidati koji budu izabrani, dužni su prije zasnivanja radnog odnosa, u roku od 7 dana dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj/radnoj sposobnosti, nalaz pretrage na zarazne bolesti i ovisnosti kao i uvjerenje da se protiv istih ne vodi krivični postupak.

Svi navedeni dokumenti moraju biti orginalni ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci.

 

Napomena:

Pored zakonom predviđenih uslova, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove predviđene Pravilima Medrese kojima se zahtjeva da zaposlenik živi u skladu sa temeljnim islamskim vrijednostima.

Na spisku kandidata među kojima se provodi izborni postupak i koji će biti pozvani na testiranje neće biti kandidati koji ne ispunjavaju formalne uslove Javnog konkursa i čija je dokumentacija nepotpuna, neblagovremena i neuredna.

Svi prijavljeni kandidati će obavijesti dobivati na dostavljenu e-mail adresu.

Testiranje svih kandidata koji ispunjavaju uslove (pismeni ispit), obavit će se u prostorijama Škole u Travniku u srijedu, 22.02.2023. godine u 14:00 sati, a usmeni ispit/praktični dio, za kandidate koji uspješno polože pismeni dio ispita, će se obaviti u četvrtak, 23.02.2023. godine sa početkom u 14:00 sati.
Kandidati koji ne pristupe ispitu u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na Javni konkurs.
Kandidati prijavljeni na radna mjesta pod rednim brojevima: 1, 2 i 3 su dužni pristupiti pismenom ispitu i intervjuu.
Kandidati prijavljeni na radno mjesto pod rednim brojem 4 su dužni pristupiti samo intervjuu.
Pismeni dio ispita se polaže u vidu testa. Pitanja iz pismenog dijela ispita odnose se na opće znanje kandidata, znanje iz djelokruga odgoja i obrazovanja i znanje iz oblasti radnog mjesta na koje se kandidat prijavio. Kandidati koji polože pismeni dio ispita (8/15) polažu i usmeni dio ispita (intervju).

Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave na Javni konkurs sa navedenim dokumentima slati isključivo putem pošte preporučeno sa naznakom:

"Prijava na Javni konkurs – ne otvarati"
Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku
ul. Mostarska bb, 72270 Travnik

Dokumentacija kandidata koji nisu izabrani vraća se na lični zahtjev putem Sekretarijata škole.

Direktor
mr. Dževdet Šošić

logo new12

JU Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku
Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

Telefon: +387 (0)30 548-550
Email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Top