četvrtak, 12 Decembar 2019 11:25

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos

ELČI IBRAHIM-PAŠINA MEDRESA U TRAVNIKU

Na osnovu Člana 83. Zakona o srednjoj školi („Sl. novine SBK broj 11/01“), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK („Sl. novine SBK“ broj 7/19), Odluke Upravnog odbora Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku, broj: 01-08-O-556/19 od 06.12.2019. godine i saglasnosti Vlade SBK  broj: 01-02-723/19 od 09.08.2019. godine, R A S P I S U J E  se

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos

a) Na neodređeno vrijeme (probni rad 6 mjeseci):

 Odgajatelj u muškom internatu................. 1 izvršilac, puna norma.

b) Na određeno vrijeme do 30.06.2020. godine:

 Nastavnik Fizike........................................ 1 izvšilac, 20 sati nastavne norme.

Kandidati trebaju da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o srednjoj školi, Pedagoškim standardima za srednje škole („Sl. novine SBK, br. 15/02“) i odobrenim Nastavnim planom i programom. Pored općih uslova svi kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove za navedena radna mjesta, završen odgovarajući fakultet VII stepen visoke stručne spreme, I ciklus bolonjskog sistema studiranja sa 240 ECTS bodova ili II ciklus bolonjskog sistema studiranja sa 300 ECTS.

 

 

Kandidati trebaju dostaviti:

  1.  Prijavu sa kraćom biografijom, adresa stanovanja, kontakt telefon i obavezno mail adresa i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje, kao i spisak dokaza koje prilaže i svojeručni potpis,
  2. Diplomu o završenom odgovarajućem stepenu obrazovanja,
  3. Izvod iz matične knjige rođenih,
  4. Uvjerenje o državljanstvu,
  5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.
  6. Kandidati mogu dostaviti i dokaze o dosadašnjem radnom iskustvu, rješenje o tehnološkom višku ili potvrdu o nedostatku norme u školama SBK, preporuke, certifikate i druge dokumente koji će dati potpuniju sliku stručnih kompetencija.

Pod jednakim uslovima prednost imaju kandidati na osnovu posebnih zakona, što dokazuju potvrdom ili uvjerenjem.

Kandidati koji budu izabrani, dužni su prije zasnivanja radnog odnosa, u roku od 7 dana dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj, radnoj sposobnosti, te nalaz pretrage na zarazne bolesti i ovisnosti, kao i uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak.

       Svi navedeni dokumenti moraju biti orginalni ili ovjerene kopije.

Napomena:

Pored zakonom predviđenih uslova, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove predviđene Pravilima Medrese kojima se zahtjeva da zaposlenik živi u skladu sa temeljnim islamskim vrijednostima.

Na spisku kandidata među kojima se provodi izborni postupak i koji će biti pozvani na testiranje neće biti kandidati koji ne ispunjavaju formalne uslove Javnog oglasa i čija dokumentacija je nepotpuna i neblagovremena.

Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove (pismeni ispit), obavit će se u prostorijama Škole u Travniku, u ponedjeljak, 23.12.2019. godine u ­­­­­14:00 sati, a usmeni ispit/praktični dio, za kandidate koji uspješno polože pismeni dio ispita, će se obaviti u utorak, 24.12.2019. godine sa početkom u 14:00 sati. Kandidati koji ne pristupe ispitu u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na Javni oglas.

Kandidati koji se prijavljuju za nadopunu norme ili su tehnološki višak u školama SBK nisu obavezni da pristupe pismenom dijelu ispita.

Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave za Javni oglas sa navedenim dokumentima slati isključivo putem pošte preporučeno sa naznakom:

"Prijava na Javni oglas – ne otvarati"
Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku
Mostarska bb, 72270 Travnik

 

Dokumentacija kandidata koji nisu izabrani vraća se na lični zahtjev putem Sekretarijata škole.

                                                                                                     Predsjednik Upravnog odbora

                                                                                                              dr. Ahmed Adilović

logo new12

JU Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku
Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

Telefon: +387 (0)30 548-550
Email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Arhiva

« Mart 2021 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Top