+38730522623

info@medresa.edu.ba

ponedjeljak, 08 Maj 2023 11:20

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI
ELČI IBRAHIM-PAŠINA MEDRESA U TRAVNIKU

Broj: 01-07-163/23
Datum: 08.05.2023. godine

Na osnovu člana 83. Zakona o srednjoj školi („Sl.novine SBK“ broj: 11/01 i 17/04 i 15/12), Pravilnika o prijemu radnika u Elči Ibrahim-pašinoj medresi, Odlukom Vlade SBK broj: 01-11.7-2831/23 od 20.04.2023. godine i saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture, mladih i sporta SBK, broj: 03-30-1/23-125 od 24.04.2023. godine, R A S P I S U J E se

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos

a) Na neodređeno vrijeme (probni rad 6 mjeseci):

1. Higijeničar......................................................... 1 izvršilac, puna norma.

Kandidati za radno mjesto higijeničar, pored općih uslova moraju ispunjavati i posebne uslove za navedeno radno mjesto odnosno dostaviti dokaz o završenom osnovnom obrazovanju.

Kandidati trebaju dostaviti:

  1. prijavu koja sadrži sljedeće elemente: ime i prezime, adresa stanovanja, kontakt telefon, obavezno e-mail adresa, naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje, spisak dokaza koje prilaže i svojeručni potpis,
  2. kraću biografiju (svojeručno potpisanu),
  3. dokaz o završenom odgovarajućem stepenu obrazovanja,
  4. izvod iz matične knjige rođenih,
  5. uvjerenje o državljanstvu.

Kandidati mogu dostaviti i dokaze o dosadašnjem radnom iskustvu, preporuke i druge dokumente koji će dati potpuniju sliku stručnih kompetencija.

Kandidati koji prema posebnim propisima imaju prednost pri zapošljavanju, istu dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrdom, uvjerenjem i sl.), te obavezno dostavljaju dokaz o dužini radnog staža - dokaz PIO/MIO.

Kandidati koji budu izabrani, dužni su prije zasnivanja radnog odnosa, u roku od 7 dana dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj/radnoj sposobnosti, nalaz pretrage na zarazne bolesti i ovisnosti kao i uvjerenje da se protiv istih ne vodi krivični postupak.

Svi navedeni dokumenti moraju biti orginalni ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci.

Napomena:
Pored zakonom predviđenih uslova, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove predviđene Pravilima Medrese kojima se zahtjeva da zaposlenik živi u skladu sa temeljnim islamskim vrijednostima.

Na spisku kandidata među kojima se provodi izborni postupak neće biti kandidati koji ne ispunjavaju formalne uslove javnog oglasa i čija je dokumentacija nepotpuna, neblagovremena i neuredna.

Svi prijavljeni kandidati će dobiti obavijesti na dostavljenu e-mail adresu.

Usmeni ispit/praktični dio - intervju za kandidate koji ispunjavaju uslove oglasa će se obaviti u utorak, 23.05.2023. godine sa početkom u 13:30 sati.

Kandidati koji ne pristupe intervjuu u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na javni oglas.

Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave na javni oglas sa navedenim dokumentima slati isključivo putem pošte preporučeno sa naznakom:

"Prijava na Javni oglas – ne otvarati"
Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku
ul. Mostarska bb, 72270 Travnik

Dokumentacija kandidata koji nisu izabrani vraća se na lični zahtjev putem Sekretarijata škole.

Direktor
mr. Dževdet Šošić

logo new12

JU Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku
Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

Telefon: +387 (0)30 548-550
Email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Top