utorak, 15 Avgust 2023 13:26

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

ELČI IBRAHIM-PAŠINA MEDRESA U TRAVNIKU
PRIVATNA PREDŠKOLSKA USTANOVA "NEDŽM" TRAVNIK

Broj: 13/23
Datum: 15.08.2023. godine

Na osnovu člana 42. Zakona o predškolskom obrazovanju  („Službene novine SBK“ broj 10/17), Pedagoških standarda i normativa SBK („Službene novine SBK“ broj 17/04) i Odluke Upravnog odbora Privatne predškolske ustanove "Nedžm" u Travniku, R A S P I S U J E  se

JAVNI KONKURS/OGLAS

za prijem u radni odnos

Na određeno vrijeme:

1.       Odgajatelj...................................................3 izvršioca, puna norma, do 31.08.2024. godine,

2.       Njegovatelj/medicinska sestra....................1 izvršilac, puna norma, do 31.08.2024. godine,

3.       Kuhar..........................................................1 izvršilac, puna norma, do 31.08.2024. godine,

4.       Ekonom .....................................................1 izvršilac, puna norma, do 31.08.2024. godine,

5.       Higijeničar..................................................1 izvršilac, puna norma, do 31.08.2024. godine.

Kandidati trebaju da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o predškolskom obrazovanju, Pedagoškim standardima i normativima SBK“) i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka.

Pored općih uslova svi kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove za navedena radna mjesta kako slijedi:

Za radno mjesto pod brojem 1. (odgajatelj):

-       VSS, ili završen I. ili II. ciklus po bolonjskom sistemu (240 ili 300 ECTS) smjer: predškolski odgoj i obrazovanje (dokaz o završenom stepenu obrazovanja –diploma).

Opis poslova za radno mjesto pod brojem 1:

 • odgajatelj je dužan savjesno i marljivo obavljati poslove radnog mjesta za koji je sklopljen ugovor;
 • štiti interese ustanove, dostojanstvo struke, prava svakog djeteta i u svakoj prilici se pridržava etičkog kodeksa koji sadrži načela profesionalne etike i visok nivo odgovornosti, kao i pridržavanje organizacije rada u vrtiću propisane zakonom i podzakonskim aktima ustanove;
 • obavlja odgojno-obrazovni rad s djecom ranog i predškolskog uzrasta kroz realizaciju plana Cjelovitog razvojnog programa;
 • rad djece prati prema dječijim ishodima učenja i tematskom planiranju sadržaja u skladu sa uzrasnim karakteristikama odgojne grupe i interesovanju djece i permanentno se stručno usavršava;
 • učestvuje u radu komisije za prijem djece u programe koje realizira PPU Nedžm Travnik
 • izrada globalnih i operativnih planova rada za odgojnu grupu (godišnji, mjesečni i sedmični planovi);
 • prati potrebe za nabavkom didaktičkih materijala i opreme u odgojno-obrazovnom radu s djecom;
 • pripremanje za obrazovni  rad,  koja  obuhvata  dnevno  planiranje  i  strukturiranje  radnog  ambijenta,  u skladu  sa tematskim i programskim ciljevima,
 • primjenjuje savremene metode i oblike rada;
 • prati dječiji razvoj kroz aspekte dječijeg razvoja (tjelesni i zdravstveni razvoj, kognitivni, socijalno-emocionalni, razvoj govora i ostala područja kreativnog izražavanja djeteta, uz inicijalno i finalno praćenje dječijih ishoda učenja konkretne odgojne grupe;
 • estetsko i pedagoško oblikovanje prostorija u cilju podsticanja dječjih aktivnosti;
 • vodi brigu o djeci u svojoj odgojnoj grupi i  u tom cilju obavlja sve poslove vezane za dnevni ritam života i rada odgojne grupe;
 • daje podatke pedagogu-psihologu za karton o razvoju djeteta;
 • kontinuirano se stručno usavršava i jača svoj profesionalni razvoj u odgojno-obrazovnom radu;
 • vodi redovno i uredno potrebnu pedagošku dokumentaciju i personalnu dokumentaciju djece odgojne grupe,
 • prilikom uočavanja o pojavi dječijih razvojnih odstupanja prilikom opservacije djeteta, istu prijavljuje pedagogu-psihologu, ili drugom stručnom licu u ustanovi;
 • radi sa djecom sa posebnim potrebama;
 • organizuje svečanosti, izložbe likovnih radova i brine se o estetskom uređenju prostora gdje djeca borave;
 • -          sarađuje sa roditeljima, pedagogom-psihologom, stručnim saradnicima, koordinatorima, te sarađuje sa lokalnom zajednicom i ostalim odgojno-obrazovnim ustanovama;
 • -          rad u okviru društvene i kulturne djelatnosti Ustanove i vrtića;
 • -          prisustvuje seminarima te se uključuje u rad na projektima, usavršava svoja znanja i vještine,
 • -          rad sa pripravnikom (mentorski rad);
 • -          uvođenje inovacija, savremenih oblika i metoda,
 • -          priprema i održava roditeljske sastanke, organizuje različite forme realizacije i uspješno ostvaruje kvalitetnu komunikaciju s roditeljima;
 • -          učestvuje i redovno prisustvuje u radu stručnih organa (Stručni aktiv, Vijeće odgajatelja);
 • -          vrši kontrolu i praćenje naplate usluga boravka djece u svojoj odgojnoj grupi i primarnu kontrolu ispravnosti dostavljenih uplatnica,
 • -          odgovara za inventar, igračke, didaktički materijal u svojoj skupini i ostala sredstva za koja je zadužen te i pridržava se organizacije rada;
 • -          radi i druge poslove po nalogu direktora.

Za navedeno radno mjesto propisana je 40 satna radna sedmica uz rad u smjenama.

Za radno mjesto pod brojem 2. (njegovatelj/medicinska sestra)

 • IV stupanj stručne spreme (medicinska škola – opći ili pedijatrijski smjer) ili VSS (zdravstveni smjer/diplomirani medicinski tehničar) – dokaz o završenom stepenu obrazovanja – diploma,
 • Položen stručni ispit (uvjerenje o položenom stručnom ispitu).

Opis poslova za radno mjesto pod brojem 2:

 • medicinska sestra je dužna savjesno i marljivo obavljati poslove radnog mjesta za koji je sklopljen ugovor;
 • štiti interese ustanove, dostojanstvo struke, prava svakog djeteta i u svakoj prilici se pridržava etičkog kodeksa koji sadrži načela profesionalne etike i visok nivo odgovornosti, kao i pridržavanje organizacije rada u vrtiću propisane zakonom i podzakonskim aktima ustanove;
 • odgovara za sigurnost djece za vrijeme boravka u grupama ranog uzrasta;.
 • brine se o zdravlju djece;
 • mora poznavati razvojne karakteristike i mogućnosti djeteta u određenom uzrastu, njegova interesovanja, potrebe i adekvatno odgovoriti na njih u datoj situaciji;
 • unapređenje njege, briga za tjelesni razvoj i zdravlje djece, briga o pravilnom odvijanju dnevnih aktivnosti, praćenje pravilne organizacije rada s djecom s obzirom na klimatske i stvarne uvjete, briga o osiguranju kontinuirane njege i odgoja;
 • obavlja prijem djece, priprema djecu za doručak, ručak, užinu, hrani djecu, organizira odgojni rad u grupi od 6 mjeseci do 3 godine, odnosno cjelodnevni boravak djece;
 • vodi brigu o zdravstvenom stanju i njezi djece, boravi kod djece za vrijeme popodnevnog odmora, pruža u slučaju potrebe prvu pomoć djetetu;
 • vodi pismenu dnevnu pripremu, pedagošku dokumentaciju te izrađuje mjesečne, sedmične i dnevne planove rada;
 • sudjeluje u radu Stručnog vijeća, Stručnih aktiva
 • obavezna je individualno i kolektivno stručno se usavršavati;
 • brine se o estetskom uređenju prostora gdje borave djeca ranog uzrasta (od 6 mjeseci do 3 godine);
 • sarađuje sa roditeljima, pedagogom-psihologom, stručnim saradnicima
 • putem različitih formi realizacije saradnje s roditeljima pruža naučne, objavljene pisane informacije roditeljima o razvojnim potrebama djece od 6 mjeseci do 3 godine života, zdravstveno-preventivnoj zaštiti, pravilnoj ishrani, dječijim bolestima, virusnim oboljenjima i sl.;
 • sudjeluje u javnim svečanostima;
 • odgovara za inventar, igračke, didaktički materijal u svojoj skupini i ostala sredstva za koja je zadužen, za pravovremeno i kvalitetno obavljanje poslova predviđenih ovim opisom;
 • brine o higijenskim uslovima prostorija objekta;
 • sarađuje sa roditeljima djece, te priprema i održava roditeljske sastanke;
 • vodi propisanu dokumentaciju;
 • prijavljuje slučajeve zaraznih oboljenja i sprovodi naložene mjere zaštite, izolacija djece kliconoša i prostora po nalogu ljekara;
 • vodi računa o higijeni djece kod uzimanja obroka;
 • sprovodi i podstiče igre i aktivnosti za podsticanje razvoja svih aspekata djetetove ličnosti i to: igre i aktivnosti za socijalno-emocionalni razvoj, senzorno-perceptivne igre i aktivnosti, igre i aktivnosti za razvoj krupne motorike, grafičko-likovne aktivnosti, igre i aktivnosti za razvoj govora i komunikacije, saznajne aktivnosti i igre i muzičko-ritmičke igre i aktivnosti;
 • radi i druge poslove po nalogu direktora;
 • dužna je savjesno i marljivo obavljati poslove svog radnog mjesta za koje je sklopio ugovor o radu, usavršavati svoja znanja i vještine, štititi interese PPU “Nedžm” Travnik i pridržavati se organizacije rada.

Za navedeno radno mjesto propisana je 40 satna radna sedmica uz rad u smjenama.

Za radno mjesto pod brojem 3 (kuhar):

 • III stupanj stručne spreme SSS, smjer: ugostitelj – kuhar (dokaz o završenom stupnju obrazovanja,
 • radno iskustvo: 1 godina (dokaz o radnom iskustvu u struci).

 Opis poslova za radno mjesto pod brojem 3:

 • organizuje rad kuhinje;
 • učestvuje u izradi jelovnika (dnevnog i mjesečnog);
 • iskazuje potrebe namirnica za potrebe kuhinje prema uslovima usvojenog jelovnika;
 • priprema i vrši kontrolu pripremanja jela, prema jelovniku i odgovoran je za kvalitet;
 • brine o racionalnom korištenju namirnica;
 • vrši podjelu obroka korisnicima;
 • vodi brigu o pravilnom korištenju i čuvanju uređaja i opreme u kuhinji;
 • odgovoran je za higijenske uslove prostora i inventara u kuhinji;
 • vodi evidenciju o sanitarnim pregledima osoblja, i brine o izvršenim pregledima
 • vođenje evidencije o spremljenim dnevnim obrocima i pruženim uslugama i materijalnom zaduženju;
 • odgovarada pripremanje  hrane  bude  u  skladu  sa  pripremljenim  jelovnicima  usklađenim  sa   normativima  za  ishranu djece predškolskog uzrasta;
 • obezbjeđenje sanitarnih i drugih uslova za spravljanje obroka, obezbjeđenje sanitarnih uslova za prostorije za ishranu djece;
 • striktno provođenje propisa u vezi čuvanja i rukovanja prehrambenim artiklima i kuhinjskim inventarom;
 • svakodnevno uzima i odlaže uzorke hrane radi mikrobiološke analize u skladu sa zakonskim propisima;
 • primjena mjera ekonomičnijeg i racionalnijeg načina proizvodnje obroka;
 • održavanje higijene radnog prostora i osoblja korištenjem materijala za čišćenje i dezinfekciju
 • obezbjeđenje sistematskog  pregleda  zaposlenika  prema  zakonskim  propisima,  vođenje  evidencije  o  reklamacijama  i drugo;
 • radi i druge poslove po nalogu direktora i neposrednog rukovodioca;
 • odgovara za tačno i ažurno obavljanje radnih zadataka;
 • za svoj rad odgovoran je direktoru;
 • odgovoran je za ažurno vođenje evidencije implementacije HACCP standard;
 • odgovoran je za zakonito i pravilno izvršavanje poslova iz opisa poslova radnog mjesta i za svoj rad odgovara direktoru Ustanove;
 • dužan je savjesno i marljivo obavljati poslove svog radnog mjesta za koje je sklopio ugovor o radu, usavršavati svoja znanja i vještine, štititi interese PPU “Nedžm” Travnik i pridržavati se organizacije rada. 

Za navedeno radno mjesto propisana je 40 satna radna sedmica.

Za radno mjesto pod brojem 4 (ekonom):

 • SSS ekonomskog, trgovačkog, tehničkog smjera, gimnazija ili medresa,
 • poznavanje rada na računaru. 

Opis poslova za radno mjesto pod brojem 4:

 • vrši pijem – uskladištenje (zaduženje) svih vrsta roba, namirnica i drugih materijala u skladištu,
 • vodi brigu o pravilnom uskladištavanju zaprimljene robe  –  materijala, obezbjeđuje sigurnost zaliha u cilju ostvarivanja kontinuiteta poslovanja;
 • vrši  kontrolu  kvaliteta  i  kvantiteta  zaprimljene  robe  –  materijala  na  osnovu  popratne  dostavnice - otpremnice,  vrši sortiranje i čuvanje;
 • vrši  izdavanje  robe  –  materijala  na  osnovu  propisane  dokumentacije,  ovjerenih  trebovanja  od  strane  rukovodioca;
 • ažurno i uredno vodi kartice i svu ostalu dokumentaciju u vezi sa ulazom i izlazom robe u skladište;
 • obavlja mjesečna sravnavanja stanja u skladištu sa stanjem u materijalnom knjigovodstvu;
 • o stanju u skladištu dostavlja pismeni izvještaj rukovodiocu do 25-tog u mjesecu za tekući mjesec;
 • odgovoran je za tačnost i ažurnost popunjenih dokumenata o ulazu robe;
 • materijalno je odgovoran za primljenu i izdatu robu;
 • kontroliše i odgovoran je za propisane rokove upotrebljivosti robe i materijala;
 • po odobrenju rukovodioca blagovremeno vrši popunu magacina;
 • radi i druge poslove po nalogu direktora;
 • odgovara za tačno i ažurno obavljanje radnih zadataka;
 • za svoj rad odgovoran je direktoru;
 • odgovoran je za ažurno vođenje evidencije implementacije HACCP standarda;
 • odgovoran je za zakonito i pravilno izvršavanje poslova iz opisa poslova radnog mjesta i za svoj rad odgovara direktoru Ustanove;
 • dužan je savjesno i marljivo obavljati poslove svog radnog mjesta za koje je sklopio ugovor o radu, usavršavati svoja znanja i vještine, štititi interese PPU “Nedžm” Travnik i pridržavati se organizacije rada.
 • radi i druge poslove po nalogu direktora. 

Posebni uvjeti za radno mjesto pod brojem 5 (higijeničar):

 • NK radnik (dokaz o završenom stepenu obrazovanja).

Opis poslova za radno mjesto pod brojem 5:

 • otvaranje objekta i provjetravanje prostorija;
 • pranje i dezinfekcija sanitarnih čvorova;
 • čišćenje grupnih soba, hodnika, terasa i vanjskog prostora;
 • pranje prozora;
 • svakodnevno usisavanje i brisanje prašine sa namještaja;
 • postavljanje i podizanje ležaljki;
 • priprema stolova i stolica za obrok;
 • redovno pranje i presvlačenje posteljine;
 • održavanje cvijeća;
 • neplanirani poslovi i poslovi po nalogu direktora.

 

Kandidati trebaju dostaviti:

a.    prijavu koja sadrži sljedeće elemente: ime i prezime, adresa stanovanja, kontakt telefon, obavezno mail adresa, naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje, spisak dokaza koje prilaže i svojeručni potpis,

b.    kraća biografija (svojeručno potpisana),

c.     diplomu o završenom odgovarajućem stepenu obrazovanja,

d.    izvod iz matične knjige rođenih,

e.     uvjerenje o državljanstvu.

Kandidati mogu dostaviti i dokaze o dosadašnjem radnom iskustvu, preporuke, certifikate i druge dokumente koji će dati potpuniju sliku stručnih kompetencija.

Kandidati koji budu izabrani, dužni su prije zasnivanja radnog odnosa, u roku od 7 dana dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj/radnoj sposobnosti, nalaz pretrage na zarazne bolesti i ovisnosti, uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak.

Svi navedeni dokumenti moraju biti orginalni ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci.

Napomena:

Pored zakonom predviđenih uslova, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove predviđene Pravilima Medrese kojima se zahtjeva da zaposlenik živi u skladu sa temeljnim islamskim vrijednostima.

Na spisku kandidata među kojima se provodi izborni postupak i koji će biti pozvani na testiranje neće biti kandidati koji ne ispunjavaju formalne uslove Javnog konkursa i čija je dokumentacija nepotpuna i neblagovremena.

Testiranje svih kandidata koji ispunjavaju uslove (pismeni ispit), obavit će se u prostorijama Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku, u ponedjeljak 28.08.2023. godine u ­­­­­10:00 sati, a usmeni ispit/praktični dio, za kandidate koji uspješno polože pismeni dio ispita, će se obaviti isti dan 28.08.2023. godine sa početkom u 12:00 sati.

Kandidati koji ne pristupe ispitu u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na Javni konkurs/oglas.

Kandidati za pozicije: 1,2,3 i 4 su dužni pristupiti pismenom i usmenom ispitu. Kandidati za poziciju higijeničara su dužni pristupiti samo usmenom ispitu/intervju. Pismeni dio ispita se polaže u vidu testa. Pitanja iz pismenog dijela ispita odnose se na opće znanje kandidata, znanja iz oblasti odgojno-obrazovanog rada, poznavanje pedagoških standarda te okvirne zakonske procedure o radu obdaništa.

Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave na Javni konkurs sa navedenim dokumentima slati isključivo putem pošte preporučeno sa naznakom:

"Prijava na Javni konkurs – ne otvarati"

Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku

Privatna preškolska ustanova "Nedžm"

ul. Mostarska bb, 72270 Travnik

Dokumentacija kandidata koji nisu izabrani vraća se na lični zahtjev.

v.d. Direktor

prof. Adnana Lendo-Jusić

logo new12

JU Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku
Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

Telefon: +387 (0)30 548-550
Email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Top