+38730522623

info@medresa.edu.ba

Oglasna tabla

ponedjeljak, 25 Mart 2024 11:21

JAVNI POZIV - MATURALNA EKSKURZIJA 2024.

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI ELČI IBRAHIM-PAŠINA MEDRESA U TRAVNIKU   Broj: 01-08-081/24 Datum: 25.03.2024. godine             Na osnovu člana 12. i 13. Pravilnika o organizovanju i izvođenju školskih izleta i ekskurzija te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Službene novine SBK, broj: 13/14. od 14.11.2016. godine), Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku, objavljuje  JAVNI  POZIV za prikupljanje ponuda za organizovanje višednevne školske ekskurzije             Pozivaju se turističke agencije i prijevoznici koji posluju u skladu s propisima koji uređuju saobraćaj i pružanje usluga u turizmu, te drugim propisima da dostave svoje ponude, prema uslovima propisanim članom 13. Pravilnika o organizovanju i izvođenju školskih izleta i školskih ekskurzija, te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.             Ponuđač je obavezan na osnovu priloženog obrasca dostaviti ponudu u zatvorenoj koverti s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“, 8 (osam) dana od dana objave na web stranici škole, preporučeno putem pošte na adresu Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku, ul. Mostarska bb, 72270 Travnik.               Ponuđači mogu dostaviti samo jednu ponudu.             Ako na javni poziv u propisanom roku pristigne samo jedna ponuda koja zadovoljava propisane uslove, ista će se razmatrati.             Ponude koje su nepotpune kao i ponude dostavljene nakon isteka roka za dostavu, neće se uzimati u razmatranje.…
LISTA KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE USLOVE JAVNOG KONKURSA NAKON OTVARANJA KOVERTI               1. Aldina Fuško 2. Alema Halimović-Junuz 3. Amina Halilović 4. Šeća Davorović   Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove (pismeni ispit), obavit će se u prostorijama Škole u Travniku, u srijedu 13.12.2023. godine u ­­­­­10:00 sati, a usmeni ispit/praktični dio, za kandidate koji uspješno polože pismeni dio ispita (8/15), obavit će se isti dan 13.12.2023. godine sa početkom u 11:30 sati. Kandidati koji ne pristupe ispitu u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na Javni konkurs. Svi kandidati za nastavničku i poziciju odgajateljice su dužni pristupiti pismenom i usmenom ispitu. Kandidati za poziciju higijeničarke su dužni pristupiti samo usmenom ispitu/intervju. Pismeni dio ispita se polaže u vidu testa. Pitanja iz pismenog dijela ispita odnose se na opće znanje kandidata, znanja iz oblasti odgojno-obrazovanog rada te okvirne zakonske procedure o radu u školi i pedagoški standardi. Kandidati koji se zbog nepotpune, neblagovremene i neuredne dokumentacije nisu našli na spisku kandidata među kojima se provodi izborni postupak, mogu izvršiti uvid u svoju prijavu u srijedu 13.12.2023. godine do 10:00 sati.
četvrtak, 30 Novembar 2023 09:16

JAVNI KONKURS

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI ELČI IBRAHIM-PAŠINA MEDRESA U TRAVNIKU Broj: 01-07-462/23 Datum: 30.11.2023. godine Na osnovu člana 83. Zakona o srednjoj školi („Sl.novine SBK broj 11/01“), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK („Sl. novine SBK“ broj 7/19), Odluke Upravnog odbora Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku, broj: 03-O5-389/23, Odluke Vlade SBK  broj: 01-11.7-7649/2023 od 12.10.2023. godine i saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK, broj: 03-30-1/2023-385 od 13.10.2023. godine, Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku  r a s p i s u j e: JAVNI KONKURSza popunu upražnjenih radnih mjesta a) Na određeno vrijeme: Nastavnik engleskog jezika............................ 1 izvršilac, 15 sati, do povratka zaposlenika sa izborne pozicije, a najkasnije do 30.06.2024. godine, Odgajateljica................................................... 1 izvršilac, puna norma, do povratka zaposlenice sa izborne pozicije, a najkasnije do 30.06.2024. godine. b) Na neodređeno vrijeme:  Higijeničarka.....................................................1 izvršilac, puna norma. Kandidati za nastavničku i poziciju odgajateljice trebaju ispunjavati uslove propisane Zakonom o radu, Zakonom o srednjoj školi, Pedagoškim standardima za srednje škole i odobrenim Nastavnim planom i programom Elči Ibrahim-pašine medrese. Pored općih uslova svi kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove za navedena radna mjesta, završen odgovarajući fakultet u skladu sa Nastavnim planom i programom Elči Ibrahim-pašine…
LISTA KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE USLOVE JAVNOG KONKURSA NAKON OTVARANJA KOVERTI     R/B PREZIME I IME     1.                    Haseljić Fahrudin   2.                    Rešić Hadidža (odgjateljica)   3.                    Rešić Sumeja   4.                    Varupa Vedad   5.                    Zahirović Armin   6.                    Horić Sead   7.                    Đulabić Elvir   8.                    Hodžić Bahrija   9.                    Habibić Aida   10.                Hasičić Alija   11.                Halilović Amina   12.                Šabić Halid   13.                Makić Amina   14.                Halimović-Junus Alema   15.                Perenda-Mahalbašić Aida   16.                Zukan Nedžad   Testiranje svih kandidata koji ispunjavaju uslove (pismeni ispit), obavit će se u prostorijama Škole u Travniku, u utorak, 10.10. 2023. godine u ­­­­­9:00 sati, a usmeni ispit/praktični dio, za kandidate koji uspješno polože pismeni dio ispita, će se obaviti isti dan, 10.10.2023. godine sa početkom u 11:00 sati. Kandidati koji ne pristupe ispitu u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na Javni konkurs. Svi kandidati za nastavničke/odgajatelj pozicije su dužni pristupiti pismenom i usmenom ispitu. Kandidati za poziciju portir/nočni čuvar su dužni pristupiti samo usmenom ispitu/intervju. Pismeni dio ispita se polaže u vidu testa. Pitanja iz…
petak, 29 Septembar 2023 12:39

JAVNI KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINIELČI IBRAHIM-PAŠINA MEDRESA U TRAVNIKU Broj: 01-07-335/23Datum: 29.09.2023. godine   Na osnovu člana 83. Zakona o srednjoj školi („Sl.novine SBK broj 11/01“), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK („Sl. novine SBK“ broj 7/19), Odluke Upravnog odbora Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku, broj: 01-08-O-262/23 od 30.06.2023. godine, Odluke Vlade SBK  broj: 01-11.7-6678/2023 od 31.08.2022. godine i saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK, broj: 03-30-1/2023-166 od 4.9.2023. godine, R A S P I S U J E  se   JAVNI KONKURSza prijem u radni odnos Na određeno vrijeme: Nastavnik Tefsira.............................................1 izvršilac, 10 sati, do 30.06.2024. godine, Nastavnik bosanskog jezika i književnosti......1 izvršilac, 6 sati, do 30.06.2024. godine, Nastavnik arapskog jezika...............................1 izvršilac, 15 sati, do povratka zaposlenika sa izborne pozicije, a najkasnije do 30.06.2024. godine, Nastavnik engleskog jezika.............................1 izvršilac, 15 sati, do povratka zaposlenika sa izborne pozicije, a najkasnije do 30.06.2024. godine, Nastavnik geografije........................................ 1 izvršilac, 6 sati, do 30.06.2024. godine, Odgajateljica................................................... 1 izvršilac, puna norma, do povratka zaposlenica sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 30.06.2024. godine.   Na neodređeno vrijeme: Nastavnik Kiraeta.............................................1 izvršilac, 12 sati nastavne norme, Nastavnik matematike....................... ..............1 izvšilac, 10 sati nastavne norme, Odgajateljica....................................................1 izvršilac, puna norma,…
ELČI IBRAHIM-PAŠINA MEDRESA U TRAVNIKU   Broj: 01-08-323/23Datum: 15.09.2023. godine   Na osnovu člana 3. Pravilnika o polaganju vanrednih ispita u medresama Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku, objavljuje   JAVNI POZIVza upis vanrednih kandidata/učenika   Pozivaju se zainteresirani kandidati da najkasnije do 30.9.2023. godine podnesu zahtjev/prijavu za polaganje vandrednih ispita, prema uslovima propisanim Pravilnikom o polaganju vanrednih ispita u medresama Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.   Pravo na upis i sticanje vanrednog kandidata-učenika ostvaruje: a) Kandidat koji je, nakon završenog najmanje prvog razreda medrese, iz opravdanih razloga, prekinuo redovno školovanje u medresi i b) Kandidat koji u redovnim rokovima nije sa uspjehom položio maturski ispit u medresi.   Kandidati za upis u statusu vanrednog kandidata obavezni su uz zahtjev/prijavu dostaviti sljedeću dokummentaciju: a) Ovjerenu fotokopiju Izvoda iz matične knjige rođenih, b) Ovjerenu kopiju svjedodžbi/e o završenom/im razredu/ima medrese.   Prijava se može izvršiti u sekretarijatu Medrese.     Direktor mr. Dževdet Šošić
PRIVATNA PREDŠKOLSKA USTANOVA "NEDŽM" TRAVNIK   LISTA KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJUFORMALNE USLOVE JAVNOG KONKURSA/OGLASA OD 15.08.2023. GODINE NAKON OTVARANJA KOVERTI     R/B PREZIME I IME KANDIDAT ISPUNJAVA USLOVE ZA RADNO MJESTO 1.                    Perenda-Alić Amina Odgajatelj 2.                    Spahić Samra Odgajatelj 3.                    Selman-Babić Aida Odgajatelj 4.                    Muković Amina Odgajatelj 5.                    Memić Zejna Odgajatelj 6.                    Kukić Sabina Odgajatelj 7.                    Imamović Dženana Njegovatelj 8.                    Zahirović Hana Njegovatelj 9.                    Rešić-Dogan Belkisa Njegovatelj 10.                Spahić Nejra Njegovatelj 11.                Tatarević Admira Kuhar 12.                Delić Lejla Ekonom 13.                Hadžić Senada Ekonom 14.                Selman-Babić Aida Ekonom 15.                Purić Merhunisa Higijeničar 16.                Bradić Bahrudina Higijeničar 17.                Dedić Hata Higijeničar 18.                Pezić Vildana Higijeničar   Kandidati za pozicije: 1,2,3 i 4 obavezni su pristupiti pismenom i usmenom ispitu. Kandidati za poziciju 5-higijeničara obavezni su pristupiti samo usmenom ispitu/intervju. Pismeni dio ispita se polaže u vidu testa. Pitanja iz pismenog dijela ispita odnose se na opće znanje kandidata, znanja iz oblasti odgojno-obrazovanog rada, poznavanje pedagoških standarda za predškolski odgoj i obrazovanje, te okvirne zakonske procedure o radu obdaništa. Testiranje svih kandidata koji ispunjavaju formalne uslove (pismeni ispit), obavit će se u prostorijama Elči Ibrahim-pašine…
utorak, 15 Avgust 2023 13:26

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

ELČI IBRAHIM-PAŠINA MEDRESA U TRAVNIKUPRIVATNA PREDŠKOLSKA USTANOVA "NEDŽM" TRAVNIK Broj: 13/23Datum: 15.08.2023. godine Na osnovu člana 42. Zakona o predškolskom obrazovanju  („Službene novine SBK“ broj 10/17), Pedagoških standarda i normativa SBK („Službene novine SBK“ broj 17/04) i Odluke Upravnog odbora Privatne predškolske ustanove "Nedžm" u Travniku, R A S P I S U J E  se JAVNI KONKURS/OGLAS za prijem u radni odnos Na određeno vrijeme: 1.       Odgajatelj...................................................3 izvršioca, puna norma, do 31.08.2024. godine, 2.       Njegovatelj/medicinska sestra....................1 izvršilac, puna norma, do 31.08.2024. godine, 3.       Kuhar..........................................................1 izvršilac, puna norma, do 31.08.2024. godine, 4.       Ekonom .....................................................1 izvršilac, puna norma, do 31.08.2024. godine, 5.       Higijeničar..................................................1 izvršilac, puna norma, do 31.08.2024. godine. Kandidati trebaju da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o predškolskom obrazovanju, Pedagoškim standardima i normativima SBK“) i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka. Pored općih uslova svi kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove za navedena radna mjesta kako slijedi: Za radno mjesto pod brojem 1. (odgajatelj): -       VSS, ili završen I. ili II. ciklus po bolonjskom sistemu (240 ili 300 ECTS) smjer: predškolski odgoj i obrazovanje (dokaz o završenom stepenu obrazovanja –diploma). Opis poslova za radno mjesto pod brojem 1: odgajatelj je dužan savjesno i marljivo obavljati poslove radnog…
utorak, 08 Avgust 2023 16:10

OBAVIJEST O POLAGANJU ISPITA

POPRAVNI ISPITI Popravni ispiti u školskoj 2022/2023. godini će se održati 15. i 16. augusta sa početkom u 10:00h. Prijavu popravnih ispita je potrebno izvršiti u periodu od 9. do 14. augusta 2023. godine.   POLAGANJE RAZREDNOG ISPITA – DRUGI ISPITNI ROK Polaganje razrednog ispita u školskoj 2022/2023. godini (drugi ispitni rok) će se održati 15. i 16. augusta sa početkom u 10:00h. Prijavu ispita je potrebno izvršiti u periodu od 9. do 14. augusta 2023. godine.
Na osnovu člana Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju SBK ( "Sl. novine SBK", br. 10/2017 i 11/2021), člana 14. Statuta PPU "Nedžm" i Odluke Upravnog odbora o raspisivanju Javnoj poziva broj: 03-O1/23 od 25.7.2023. godine,Privatna predškolska ustanova "Nedžm" Travnik raspisuje JAVNI POZIVRoditeljima/starateljima za prijavu i upis djece u PPU "Nedžm" za pedagošku 2023/2024. godinu. IObjavljuje se Javni poziv za upis djece predškolskog uzrasta (cjelodnevni program) za pedagošku 2023/2024. godinu. IIPrijave se mogu izvršiti za:- jasličku grupu (djeca uzrasta od 1 do 3 godine) i- vrtićku grupu (djeca uzrasta od 3 do 6 godina). III Javni poziv ostaje otvoren do 14. 8. 2023. godine i u slučaju potrebe produžava se do popune slobodnih mjesta.U slučaju popunjenosti kapaciteta do zatvaranja Javnog poziva, formira se rezervacijska lista, sa koje se upisuju djeca u slučaju odustajanja ili prijevremenih ispisa.Ljekarsko uvjerenje sa brisevima roditelji su dužni dostaviti po prijemu djeteta. IVInformacije o uslovima upisa i formular za upis možete dobiti/preuzeti putem e-maila Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., te putem facebook stranice @ppu.nedzm.Informacije se mogu dobiti i na brojeve telefona 061/535-024, 062/928-477, kao i u Elči Ibrahim-pašinoj medresi tokom trajanja upisnog roka (svaki radni dan od 09:00 do 11:00 sati i od 17:00 do 19:00 sati). VPrijava i upis…
Stranica 1 od 10

logo new12

JU Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku
Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

Telefon: +387 (0)30 548-550
Email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Top