Oglasna tabla

četvrtak, 09 Februar 2023 09:20

JAVNI KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINIELČI IBRAHIM-PAŠINA MEDRESA U TRAVNIKU Broj: 01-07-30/23Datum: 09.02.2023. godine Na osnovu člana 83. Zakona o srednjoj školi („Sl.novine SBK“ broj: 11/01 i 17/04 i 15/12),), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK („Sl. novine SBK“ broj: 7/19), Odluke Upravnog odbora Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku, broj: 01-08-O-506/22 od 06.12.2022. godine, Odlukom Vlade SBK broj: 01-11.7-791/2023 od 02.02.2023. godine i saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK, broj: 03-30-1/2023-40 od 03.02.2023. godine, RASPISUJE se JAVNI KONKURSza prijem u radni odnos a) Na određeno vrijeme: 1. Pofesor engleskog jezika ............... 1 izvršilac, 19 sati nastavne norme, do povratka zaposlenika sa izborne pozicije, a najduže do 30.6.2023. godine.   b) Na neodređeno vrijeme (probni rad 6 mjeseci): 2. Odgajatelj.......................................................... 1 izvršilac, puna norma,3. Osoblje u kuhinji............................................... 3 izvršioca, puna norma i 4. Higijeničar......................................................... 1 izvršilac, puna norma.   Kandidati za nastavničku poziciju i odgajatelja treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o srednjoj školi, Pedagoškim standardima za srednje škole („Sl.novine SBK, br. 15/02“) i odobrenim Nastavnim planom i programom. Pored općih uslova svi kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove za navedena radna mjesta, završen odgovarajući fakultet VII stepen visoke stručne spreme, I…
Elči Ibrahim-pašina medresa u Travnik POZIVza učestvovanje na školskom kvalifikacionom takmičenju iz izložbe„Pod nebom vedre vjere“   Pozivaju se zainteresovani učenici i učenice  od 1. do 4. razreda da se prijave na školsko kvalifikaciono takmičenje iz izložbe „Pod nebom vedre vjere“ koje će se održati 8.12. (četvrtak) u 14:00h.   Kvalifikacioni test će obuhvatiti pitanja objavljena na stranici  www.iskustvobosne.ba . Učenici i učenice koji ostvare uspijeh na školskom takmičenju (ukupno 12) stiču pravo da učestvuju na Prvom međunarodnom takmičenju iz izložbe „Pod nebom vedre vjere“, koje će se održati u 17. decembra u Travniku u prostorijama Medrese.   Svi zainteresovani učenici i učenice za školsko takmičnjenje trebaju se prijaviti kod profeosrice Samre Rustempašić-Brčić ili kod profesora Abdullatifa Muhameda, najkasnije do srijede 7.12.   Travnik,  5.12. 2022.   Direktor mr. Dževdet Šošić
LISTA USPJEŠNIH KANDIDTA NAKONZAVRŠENOG PISMENOG DIJELA TESTA   R/B PREZIME I IME 1.                    Karadža Salih 2.                    Dogan Tarik 3.                    Hodžić Ibrahim 4.                    Dogan Lejla 5.                    Čakić Nermin 6.                    Brahim Brahimi Badra 7.                    Hodžić Bahrija 8.                    Hadžić Amila 9.                    Odobašić Emina 10.                Makić Amina   Usmeni ispit/praktični dio, za naprijed navedene kandidate, će se obaviti u četvrtak, 1.12.2022. godine sa početkom u 14:00 sati. Kandidati koji ne pristupe ispitu u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na Javni konkurs. Kandidati koji su pristupili pismenom testu a nisu se našli na listi uspješnih kandidata za intervju, mogu izvršiti uvid u svoj rad sutra do 10:00 sati.  
LISTA KANDIDTA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE USLOVE JAVNOG KONKURSA NAKON OTVARANJA KOVERTI     R/B PREZIME I IME     1.                    Karadža Salih   2.                    Dogan Tarik   3.                    Hodžić Ibrahim   4.                    Dogan Lejla   5.                    Kulovac Ševka   6.                    Čakić Nermin   7.                    Buljina Selma   8.                    Brahim Brahimi Badra   9.                    Hodžić Bahrija   10.                Hadžić Amila   11.                Šabić Halid   12.                Odobašić Emina   13.                Muratović Almedin   14.                Makić Amina     Pismeni test za navedene kandidate će se obaviti u srijedu 30.11.2022. godine sa početkom u 14:00 sati. Kandidati koji ne pristupe ispitu u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na Javni konkurs.
petak, 18 Novembar 2022 07:46

JAVNI KONKURS za prijem u radni odnos

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINIELČI IBRAHIM-PAŠINA MEDRESA U TRAVNIKU Broj: 01-07-461/22Datum: 18.11.2022. godine Na osnovu člana 83. Zakona o srednjoj školi („Sl.novine SBK“ broj: 11/01), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK („Sl. novine SBK“ broj: 7/19), Odluke Upravnog odbora Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku, broj: 01-08-O-450/22 od 04.11.2022. godine, Odlukama Vlade SBK broj: 01-11.7-6429/22 od 04.08.2022. godine, broj:01-11.7-7512/22 od 22.09.2022. godine i broj: 01-11.7-8037/22 od 27.10.2022. godine i saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK, broj: 03-30-1/2022-148 od 05.08.2022. godine, broj: 03-30-1/2022-277 od 26.09.2022. godine i broj: 03-30-1/2022-367 od 31.10.2022. godine, R A S P I S U J E se JAVNI KONKURSza prijem u radni odnos a) Na određeno vrijeme:1. Nastavnik bosanskog jezika i književnosti ......1 izvršilac, 6 sati, do 30.06.2023. godine,2. Nastavnik arapskog jezika................................1 izvršilac, 9 sati, do 30.06.2023. godine,3. Nastavnik pedagogije sa didaktikom................1 izvršilac, 10 sati, do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva, a najduže do 30.06.2023. godine,4. Odgajateljica ....................................................1 izvršilac, puna norma, do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsutsva, a najduže do 30.06.2023. godine. b) Na neodređeno vrijeme (probni rad 6 mjeseci):5. Odgajatelj.......................................................... 1 izvršilac, puna norma,6. Osoblje u kuhinji............................................... 1 izvršilac, puna norma i 7. Domar................................................................ 1 izvršilac, puna…
LISTA USPJEŠNIH KANDIDTA NAKON ZAVRŠENOG PISMENOG DIJELA TESTA   R/B PREZIME I IME     1.                    Haseljić Fahrudin   2.                    Ganibegović Šejla   3.                    Lendo Rešad   4.                    Turković Edin   5.                    Balihodžić-Šečić Esma   6.                    Perenda Mahalbašić Aida   7.                    Hamzakadić Eldin     Usmeni ispit/praktični dio, za naprijed navedene kandidate, će se obaviti u petak 26.08.2022. godine sa početkom u 9:00 sati. Kandidati koji ne pristupe ispitu u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na Javni konkurs. Kandidati koji su pristupili pismenom testu a nisu se našli na listi uspješnih kandidata za intervju, mogu izvršiti uvid u svoj rad sutra do 9:00 sati.
petak, 12 Avgust 2022 08:18

JAVNI KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINIELČI IBRAHIM-PAŠINA MEDRESA U TRAVNIKU Broj: 01-07-320/22Datum: 09.08.2022. godine Na osnovu člana 83. Zakona o srednjoj školi („Sl.novine SBK broj 11/01“), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK („Sl. novine SBK“ broj 7/19), Odluke Upravnog odbora Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku, broj: 01-08-O-272/22 od 23.06.2022. godine, Odluke Vlade SBK broj: 01-11.7-6429/22 od 04.08.2022. godine i saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK, broj: 03-30-1/2022-148 od 05.08.2022. godine, R A S P I S U J E se JAVNI KONKURSza prijem u radni odnos a) Na određeno vrijeme: 1. Nastavnik akaida...............................................1 izvršilac, 4 sata, do 30.06.2023. godine,2. Nastavnik kiraeta...............................................1 izvršilac, 12 sati, do 30.06.2023. godine,3. Nastavnik tefsira...............................................1 izvršilac, 4 sata, do 30.06.2023. godine,4. Nastavnik hadisa.............................................. 1 izvršilac, 7 sati, do 30.06.2023. godine,5. Nastavnik bosanskog jezika i književnosti........1 izvršilac, 18 sati do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva, 6. Nastavnik bosanskog jezika i književnosti ......1 izvršilac, 6 sati, do 30.06.2023. godine,7. Nastavnik arapskog jezika................................1 izvršilac, puna norma, do povratka zaposlenika sa izborne pozicije, a najduže do 30.06.2023. godine, 8. Nastavnik historije........................................... 1 izvršilac, 20 sati, do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva,9. Nastavnik geografije........................................ 1 izvršilac, 4 sata, do 30.06.2023. godine,10. Nastavnik filozofije..........................................…
ponedjeljak, 08 Avgust 2022 06:55

POPRAVNI ISPITI

Popravni ispiti u školskoj 2021/2022. godini će se održati 15. i 16. augusta sa početkom u 10:00h. Prijavu popravnih ispita je potrebno izvršiti u periodu od 8. do 12. augusta 2022. godine.
Odbrana maturskih radova i polaganje maturskih ispita će se održati u periodu od 15. do 17. augusta 2022. godine. Odbrana maturskih radova je zakazana za 15. august u 10:00h, a polaganje maturskih ispita će se održati 16. i 17. augusta sa početkom u 9:00h. Prijavu odbrane maturskih radova i ispita je potrebno izvršiti u periodu od 8. do 12. augusta 2022. godine.
Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku   Upravni odbor Medrese je na svojoj 15. redovnoj sjednici održanoj 23.06.2022. godine utvrdio   Konačnu listu primljenih kandidata za upis u prvi razred školske 2022/23. godine   UČENICI R/B Prezime Ime Ime oca 1.                    Ahmetović Abdullah Nijaz 2.                    Amidžić Jusuf Haris 3.                    Arnautović Harun Mirzet 4.                    Avdić Ubejdullah Elvedin 5.                    Aziri Anid Iljir 6.                    Bašić Emrah Šemsudin 7.                    Bedak Adem Almir 8.                    Botonjić Muhammed   9.                    Buljubašić Ismar Nijaz 10.                Curić Husein Dževad 11.                Čišić Hamad Asmir 12.                Garanović Muatez Faruk 13.                Habibić Derviš Alen 14.                Habibić Hasan Adi 15.                Hadžić Affan Muamer 16.                Hajdarević Ahmed Suad 17.                Hasanović Muhamed Zijad 18.                Hodžić Aid Admir 19.                Horić Adem Almir 20.                Hozić Jakub Ahmet 21.                Hrustanović Hamdija Selvedin 22.                Husičić Halid Harun 23.                Ibrak Bakir Mustafa 24.                Ibraković Mirza   25.                Jašić Almin Admir 26.                Jusufspahić Muamer   27.                Kadić Bilal Asim 28.                Kahriman Samed Safet 29.                Karrache Daoudi Abdel Wahed 30.                Karadža Esad Salih 31.                Karaga Mustafa Ismir…
Stranica 3 od 10

logo new12

JU Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku
Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

Telefon: +387 (0)30 548-550
Email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Top