Oglasna tabla

Islamska zajednica u Bosni i HercegoviniElči Ibrahim-pašina medresa u Travniku Na osnovu Člana 2., Stav (2) i Stav (3), Pravilnika sa kriterijima za prijem učenika u prvi razred medrese, na osnovu prijedloga Komisije za upis učenika u prvi razred, direktor Medrese utvrđuje PRELIMINARNU LISTUkandidata za upis u prvi razred školske 2022/23. godine MUŠKI KANDIDATI - PRIMLJENI R/B Prezime Ime Ime oca Bodovi 1.                    Purivatra Harun Mirza 80,00 2.                    Hajdarević Ahmed Suad 70,00 3.                    Curić Husein Dževad 70,00 4.                    Porić Ahmed Mirsad 70,00 5.                    Jašić Almin Admir 69,50 6.                    Habibić Derviš Alen 69,50 7.                    Mehić Abdurahman Muradif 69,50 8.                    Avdić Ubejdullah Elvedin 69,50 9.                    Hrustanović Hamdija Selvedin 68,50 10.                Kahriman Samed Safet 68,50 11.                Amidžić Jusuf Haris 68,50 12.                Hozić Jakub Ahmet 67,50 13.                Hadžić Affan Muamer 67,50 14.                Buljubašić Ismar Nijaz 67,50 15.                Sarajlić Tarik Šaban 66,50 16.                Čišić Hamad Asmir 66,00 17.                Smriko Eldar Senadin 65,00 18.                Bilčević Ahmed Nermin 64,50 19.                Ibrak Bakir Mustafa 64,50 20.                Karadža Esad Salih 63,00 21.                Hasanović Muhamed Zijad 63,00 22.                Efendić Davud Semin 63,00 23.                Otuzbir Ahmed Aldin 62,50…
srijeda, 15 Juni 2022 05:06

MATURSKI ISPITI 2022.

ODBRANA MATURSKIH RADOVA I POLAGANJE MATURSKIH ISPITA             Odlukom Nastavničkog vijeća za polaganje maturskih ispita u školskoj 2021/22. godini imenuju se sljedeće komisije:   ODBRANA MATURSKIH RADOVA – ponedjeljak 20.06.2022. godine   Hadis-Fikh u 13:30 1.       Lejla Bešo-Haskić – predsjednik, 2.       Hamid Indžić – ispitivač, 3.       Salih Indžić – član.   Akaid-Kiraet u 13:30 1.       Asim Hodžić – predsjednik, 2.       hfz. Fadil Bektaš – ispitivač, 3.       Nermina Čakić – član. Engleski jezik – Arapski jezik u 13:30 1.    Aida Đulabić – predsjednik, 2.    Lendo Rešad  – ispitivač, 3.    Rusmira Čajdin-Čehić – član.   Bosanski jezik i književnost u 13:30 1.     Nermin Šušić - predsjednik, 2.     Đenana Bajraktarević - ispitivač, 3.    Šejla Ganibegović - član. Matematika-Informatika u 13:30 1.   Admira Karadža – predsjednik, 2.   Enver Jašarević – ispitivač, 3.   Smajo Mekić – član. Biologija-Hemija-Fizika  u 13:30 1.     Merima Begović – predsjednik, 2.     Enisa Kadrić – ispitivač, 3.     Aldijana Smajić – član. Historija-Geografija u 13:30 1.     Nermedin Salaković – predsjednik, 2.     Almir Tihak – ispitivač, 3.     Dervić Azemina – član. Pedagogija-Psihologija  u 13:30 1.      Dženita Ajanović-Muratović – predsjednik, 2.      Harun Herceg- ispitivač, 3.      Esma Balihodžić-Šečić – član. Demokratija i ljud. prava-Filozofija-Sociologija  u 13:30 1.       Ermin Kesten – predsjednik, 2.       Zukan Lejla  –…
Na osnovu odredbi člana 17. i člana 20. Pravilnika o organizaciji i radu Rijaseta, člana 4. Pravilnika sa kriterijima za prijem učenika u prvi razred Elči Ibrahim pašine medrese i člana 1. Pravilnika o dopuni Pravilnika sa kriterijima za prijem učenika u prvi razred medresa, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini raspispuje K O N K U R Sza upis učenika u I (prvi) razred u školskoj 2022/23. godini Kandidati za upis u Elči Ibrahim-pašinu medresu u Travniku u školskoj 2022/23. godini treba da ispunjavaju sljedeće uvjete: a) da nisu stariji od 18 godina, b) da su sa uspjehom završili osnovno obrazovanje prema  Nastavnom planu i okvirnom programu za osnovnu školu, b) da su završili završni razred osnovne škole s primjernim vladanjem. Prijava i upis učenika u prvi razred u školskoj 2021/22. godini realizirat će se elektronski putem maila:  Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., putem pošte ili lično u sekretarijatu Škole. Kandidati za upis u Medresu neće polagati prijemni ispit. Kandidati koji su hafizi, učenici generacije u osnovnoj školi ili koji su ostvarili odličan uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u posljednja četiri razreda osnovne škole, uz priložene dokumente kojima potvrđuju svoj status, bit će bodovani s najvećim brojem bodova po svim…
LISTA KANDIDATA KOJI SU POLOŽILI PISMENI DIO TESTA     R/B PREZIME I IME     1.        Brahim Brahimi Badra   2. Ganibegović Šejla   3. Dervić Azemina   4. Perenda-Mahalbašić Aida   5. Aletić-Tarahija Amina   6. Žigonja Edina   7. Balihodžić-Šečić Esma   8. Lendo Rešad   9. Čajdin-Čehić Rusmira   10. Perenda-Alić Amina   11. Haseljić Fahrudin   12. Tihak Almir   13. Davorović Šeća   14. Herceg Harun   15. Smajić Aldijana   16. Halilović Bakir   17. Odobašić Emina     Usmeni test/praktični dio za navedene kandidate će se obaviti u utorak 12.05.2022. godine sa početkom u 14:00 sati. Kandidati koji ne pristupe ispitu u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na Javni konkurs.
                                     LISTA KANDIDTA KOJI ISPUNJAVAJU                                FORMALNE USLOVE JAVNOG KONKURSA                                        NAKON OTVARANJA KOVERTI     R/B PREZIME I IME     1. Rahmauni Dedić Amela   2. Brahim Brahimi Badra   3. Ganibegović Šejla   4. Dervić Azemina   5. Perenda Mahalbašić Aida   6. Aletić-Tarahija Amina   7. Žigonja Edina   8. Trako Mersiha   9. Balihodžić-Šečić Esma   10. Lendo Rešad   11. Čajdin Čehić Rusmira   12. Perenda-Alić Amina   13. Haseljić Fahrudin   14. Tihak Almir   15. Odobašić Emina   16. Kržalić Mubekir   17. Davorović Šeća   18. Herceg Harun   19. Smajić Aldijana   20. Halilović Bakir     Pismeni test za navedene kandidate (osim kandidata za dopunu norme) će se obaviti u utorak 10.05.2022. godine sa početkom u 14:00 sati. Kandidati koji ne pristupe ispitu u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na Javni konkurs.
utorak, 26 April 2022 10:48

JAVNI KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINIELČI IBRAHIM-PAŠINA MEDRESA U TRAVNIKU Broj: 01-07-158/22Datum: 26.04.2022. godine Na osnovu člana 83. Zakona o srednjoj školi („Sl.novine SBK broj 11/01“), Uredbe o postupku prijeme u radni odnos u javnom sektoru u SBK („Sl. novine SBK“ broj 7/19), Odluke Upravnog odbora Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku, broj: 01-08-O-194/21 od 23.06.2021. godine, Odluke Vlade SBK broj: 01-11.7-2448/22 od 31.03.2022. godine i saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK, broj: 03-30-6/22 od 01.04.2022. godine, R A S P I S U J E se JAVNI KONKURSza prijem u radni odnos a) Na neodređeno vrijeme (probni rad 6 mjeseci):1. Nastavnik Fizike, 1 izvšilac, puna norma.   b) Na određeno vrijeme do 30.06.2022. godine: Nastavnik Kiraeta, 1 izvršilac, 10 sati, Nastavnik Akaida, 1 izvršilac, 4 sata, Nastavnik Tefsira, 1 izvršilac, 8 sati, Nastavnik Hadisa, 1 izvršilac, 6 sati, Nastavnik Bosanskog jezika i književnosti, 1 izvršilac, 18 sati - do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva, a najduže do 30.06.2022. godine, Nastavnik Arapskog jezika, 1 izvšilac, puna norma, do povratka zaposlenika sa izborne pozicije, a najduže do 30.06.2022. godine, Nastavnik Arapskog jezika, 1 izvršilac, 9 sati, Nastavnik Engleskog jezika, 1 izvršilac, 14 sati - do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva,…
ELČI IBRAHIM-PAŠINA MEDRESA U TRAVNIKU Broj: 01-08-140/22Datum: 31.03.2022. godine Na osnovu člana 14. i 15. Pravilnika o organizovanju i izvođenju školskih izleta i školskih ekskurzija, te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Sl. novine SBK-a broj 13/14) i Javnog poziva 01-08-113/22. objavljenog na internet stranici škole, Komisija za provođenje javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude na sastanku održanom dana 30.03.2022. godine, donosi sljedeću O D L U K U oodabiru ponude za realizaciju višednevne maturalne ekskurzije u Republiku Tursku I Komisija za provođenje javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za provođenje i organizaciju višednevne maturalne ekskurzije u školskoj 2022/23. godini izabrala je jednoglasno tajnim glasanjem ponudu agencije VENTURA TRAVEL AGENCY za izvođenje višednevne maturalne ekskurzije za učenike završnih razreda u Republiku Tursku, koja će se realizovati od 17.09.2022. godine do 24.09.2022.godine. II Odluka Komisije je konačna i stupa na snagu danom donošenja. Dostavljeno:1. Web stanici Škole,2. Arhiva. PREDSJEDNIK KOMISIJE:mr. Ahmed Omerdić
ELČI IBRAHIM-PAŠINA MEDRESA U TRAVNIKU  Broj: 01-08-139/22Datum: 31.03.2022. godine   Na osnovu člana 14. i 15. Pravilnika o organizovanju i izvođenju školskih izleta i školskih ekskurzija, te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Sl. novine SBK-a broj 13/14) i Javnog poziva 01-08-099/22. objavljenog na internet stranici škole, Komisija za provođenje javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude na sastanku održanom dana 30.03.2022. godine, donosi sljedeću O D L U K U oodabiru ponude za realizaciju višednevne maturalne ekskurzije u Republiku Tursku I Komisija za provođenje javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za provođenje i organizaciju višednevne maturalne ekskurzije u školskoj 2021/22. godini izabrala je jednoglasno tajnim glasanjem ponudu agencije VENTURA TRAVEL AGENCY za izvođenje višednevne maturalne ekskurzije za učenike završnih razreda u Republiku Tursku, koja će se realizovati od 22.05.2022. godine do 29.05.2022.godine. II Odluka Komisije je konačna i stupa na snagu danom donošenja. Dostavljeno:1. Web stanici Škole,2. Arhiva.   PREDSJEDNIK KOMISIJE:mr. Asim Hodžić
ELČI IBRAHIM-PAŠINA MEDRESA U TRAVNIKU   Broj: 01-08-113/22Datum: 18.03.2022. godine Na osnovu člana 12. i 13. Pravilnika o organizovanju i izvođenju školskih izleta i ekskurzija te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Službene novine SBK, broj: 13/14. od 14.11.2016. godine), Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku, objavljuje   JAVNI  POZIVza prikupljanje ponuda za organizovanje višednevne školske ekskurzije   Pozivaju se turističke agencije i prijevoznici koji posluju u skladu s propisima koji uređuju saobraćaj i pružanje usluga u turizmu, te drugim propisima da dostave svoje ponude, prema uslovima propisanim članom 13. Pravilnika o organizovanju i izvođenju školskih izleta i školskih ekskurzija, te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Ponuđač je obavezan na osnovu priloženog obrasca dostaviti ponudu 8 (osam) dana od dana objave na web stranici Škole, u zatvorenoj koverti preporučeno putem pošte na adresu s naznakom: Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku,"Javni poziv - ne otvaraj"Mostarska bb, 72270 Travnik   Ponuđači mogu ponuditi samo jednu cijenu i ne mogu je mijenjati. Ako na javni poziv u propisanom roku pristigne samo jedna ponuda koja zadovoljava propisane uslove, ista će se razmatrati. Ponude koje su nepotpune kao i ponude dostavljene nakon isteka roka za dostavu, neće se uzimati u razmatranje. Otvaranje ponuda biti će obavljeno 30.03.2022. godine u 12:30 sati u prostorijama…
ELČI IBRAHIM-PAŠINA MEDRESA U TRAVNIKU   Broj: 01-08-099/22 Datum: 15.03.2022. godine Na osnovu člana 12. i 13. Pravilnika o organizovanju i izvođenju školskih izleta i ekskurzija te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Službene novine SBK, broj: 13/14. od 14.11.2016. godine), Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku, objavljuje  JAVNI  POZIVza prikupljanje ponuda za organizovanje višednevne školske ekskurzije Pozivaju se turističke agencije i prijevoznici koji posluju u skladu s propisima koji uređuju saobraćaj i pružanje usluga u turizmu, te drugim propisima da dostave svoje ponude, prema uslovima propisanim članom 13. Pravilnika o organizovanju i izvođenju školskih izleta i školskih ekskurzija, te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Ponuđač je obavezan na osnovu priloženog obrasca dostaviti ponudu u zatvorenoj koverti s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“, 8 (osam) dana od dana objave na web-stranici škole, preporučeno putem pošte na adresu: Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku,ul. Mostarska bb, 72270 Travnik. Ponuđači mogu ponuditi samo jednu cijenu i ne mogu je mijenjati. Ako na javni poziv u propisanom roku pristigne samo jedna ponuda koja zadovoljava propisane uslove, ista će se razmatrati. Ponude koje su nepotpune kao i ponude dostavljene nakon isteka roka za dostavu, neće se uzimati u razmatranje.   Otvaranje ponuda biti će obavljeno 28.03.2022. godine u 13:00 sati u…
Stranica 4 od 10

logo new12

JU Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku
Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

Telefon: +387 (0)30 548-550
Email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Top