+38730522623

info@medresa.edu.ba

Oglasna tabla

četvrtak, 24 Juni 2021 07:56

KONAČNI REZULTATI UPISA U PRVI RAZRED

Na osnovu člana 2. stav 5. Pravilnika sa kriterijima za prijem učenika u prvi razred medresa, Upravni odbor Elči Ibrahim-pašine medrese objavljuje konačne rezultate prijema za upis u školsku 2021/22. godinu
    Preliminarni rezultati prijema za upis u prvi razred školske 2021/22. godine   MUŠKI KANDIDATI - PRIMLJENI Red.broj Prezime Ime Ime oca 1.                    Tarakčija Halid Hidajet 2.                    Skoko Ahmed Sead 3.                    Haskić Harun Zajko 4.                    Rizvić Muhammed Almir 5.                    Halilović Husejn Rifet 6.                    Habib Anes Muharem 7.                    Živčić Ahmed Enes 8.                    Spahić Almedin Zuhdija 9.                    Bjelić Sadžid Samir 10.                Džafić Irhad Fuad 11.                Šošić Jusuf Enes 12.                Šupuk Isa Ekrem 13.                Habibić Nisvet Dževahid 14.                Zolota Ismail Zehrudin 15.                Kovač Musa Ajdin 16.                Buljubašić Imran Galib 17.                Omanović Muharem Zahid 18.                Kolić Bilal Muhamed 19.                Drapić Mustafa Kasim 20.                Skrobo Elmin Nevzudin 21.                Selman Salahudin Ibrahim 22.                Isaković Muamer Munir 23.                Kolić Anes Elsin 24.                Šljivar Bilal Mirzet 25.                Čoloman Esmir Nahid 26.                Jašarević Zejd Suad 27.                Ramić Emin Mehmed 28.                Mujkić Ahmed Hasan 29.                Halilović Ahmed Amer 30.                Smriko Bilal Senahid 31.                Kilim Abdullah Rusmil 32.                Gafić Muriz Nedžad 33.                Smriko Muhamed Sinanudin 34.                Karadža Ajdin Kenan 35.                Čajo Bilal Edin 36.               …
petak, 11 Juni 2021 13:57

OBAVIJEST ZA UPIS U PRVI RAZRED

Obavještavamo zainteresirane kandidate za upis u prvi razred koji nisu u mogućnosti predati Svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi, da od svoje škole mogu tražiti potvrdu/uvjerenje sa ispisom zaključnih ocjena i predaju kao zamjenu do izdavanja zvanične svjedodžbe, kako bismo mogli izvršiti bodovanje i upis u prvi razred. Hvala.
ponedjeljak, 10 Maj 2021 11:56

OBAVIJEST O POLAGANJU MATURE

U školskoj 2020/21. godini maturski ispiti provodit će se u prostorijama Medrese.   Odbrana maturskog rada Odbrana maturskih radova će se realizirati u srijedu 19. maja 2021. godine u 13:30 sati. Sastav komisija za odbranu maturskih radova: KIRAET / AKAID 1. Fadil Bektaš2. Nermina Čakić3. Asim Hodžić MATEMATIKA / INFORMATIKA 1. Admira Karadža2. Enver Jašarević3. Smajo Mekić   HADIS / FIKH 1. Salih Indžić2. Lejla Bešo-Haskić3. Hamid Indžić   BIOLOGIJA / HEMIJA   1. Enisa Kadrić2. Merima Begović3. Aldijana Smajić   BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1. Nermin Šušić2. Đenana Bajraktarević3. Sanida Bjelopoljak   HISTORIJA / GEOGRAFIJA 1. Samra Rustempašić-Brčić2. Nermedin Salaković3. Muharem Dautović   ENGLESKI JEZIK 1. Kemal Avdagić2. Jasmina Omerašević3. Aida Đulabić   PEDAGOGIJA / PSIHOLOGIJA 1. Alma Švraka2. Harun Herceg3. Esma Balihidžić-Šečić   TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ 1. Tarik Huseinbašić2. Selma Haskić3. Mahira Hasičić   DEMOKRATIJA I LJUDSKA PRAVA / FILOZOFIJA / SOCIOLOGIJA 1. Ermin Kesten2. Zukan Lejla3. Sanita Verem   Maturski ispiti Usmeni dio maturskih ispita će se realizirati prema rasporedu kako slijedi: KIRAET – četvrtak, 20. maj 2021. godine u 9:00 sati i FIKH – četvrtak, 20. maj 2021. godine u 9:30 sati. Pismeni dio maturskih ispita će se realizirati u prostorijama Medrese u sljedećim terminima:…
OBAVIJEST O PORAVNOM ISPITU ZA MATURANTE Ispit – ponedjeljak, 10.5.2021. godine   R/B NASTAVNI PREDMET KOMISIJA Datumispita Vrijemeispita  1. HADIS 1. dr. Salih Indžić – predsjednik, 2. dr. Muharem Dautović – ispitivač, 3. mr. Asim Hodžić – član. 10.05.2021.     usmeni 11:00 h                                                                                                                         Direktor                                                                                                              mr. Dževdet Šošić
LISTA KANDIDTA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE USLOVE JAVNOG OGLASA NAKON OTVARANJA KOVERTI   Pozicija: Radnik na održavanju čistoće – higijeničar   R/B PREZIME I IME     1.                    Skopljak Mirsada   2.                    Kahal Mustafa   3.                    Odobašić Emina   4.                    Susak Medisa   5.                    Tarakčija Eldina   6.                    Duharkić Hidajeta   7.                    Mehić Arnela     Intervju za naprijed navedene kandidate će se obaviti u utorak, 09.02.2020. godine sa početkom u 13:30 sati. Kandidati koji ne pristupe ispitu u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na Javni konkurs.
subota, 30 Januar 2021 21:39

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

ELČI IBRAHIM-PAŠINA MEDRESA U TRAVNIKU Na osnovu člana 83. Zakona o srednjoj školi (Sl. novine SBK, broj: 11/01), Uredbe o postupku prijeme u radni odnos u javnom sektoru u SBK (Sl. novine SBK, broj: 7/19), Odluke Upravnog odbora Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku, broj: 01-08-O-341/20 od 06.10.2020. godine i saglasnosti Vlade SBK  broj: 01-11.7-2268/20 od 06.11.2020. godine, R A S P I S U J E  se JAVNI OGLASza prijem u radni odnos Na određeno vrijeme: Radnik na održavanju čistoće – higijeničar, 1 izvršilac – puno radno vrijeme, do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva, a najduže do 30.06.2021. godine. Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu (Sl. novine FBiH, broj: 26/19, 89/18), kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Zakonom o srednjoj školi (Sl. novine SBK, broj: 11/01, 17/04 i 15/12), Pedagoškim standardima za srednje škole (Sl. novine SBK, broj: 15/02), Pravilima Elči Ibrahim-pašine medrese i Pravilnikom o radu, sistematizaciji radnih mjesta, opisu poslova i plaći u Elči Ibrahim-pašinoj medresi u Travniku. Kandidati trebaju dostaviti: Prijavu koja sadrži sljedeće elemente: ime i prezime, adresu stanovanja, kontakt telefon, e-mail adresu, naziv radnog mjesta, spisak dokaza koje prilaže i svojeručni potpis, Biografija, svojeručno potpisana, Svjedodžba o završenoj odgovarajućoj stručnoj spremi (najmanje osnovna…
Kesten Ermin Smajić Aldijana Habibić Murisa Adilović Suada Suljić Bilal Arnautović Mevludin Brahim Brahimi Badra Hodžić Samir Al-Ali Adelita Dedić Belma Dervić Azemina Balihodžić-Šečić Esma Perenda Amina Herceg Harun Habibić Aida Usmeni/praktični dio, za naprijed navedene kandidate, kao i kandidati koji se prijavljuju za nadopunu norme ili su tehnološki višak  u školama SBK, će se obaviti u ponedjeljak, 14.09.2020. godine sa početkom u 14:00 sati. Kandidati koji ne pristupe ispitu u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na Javni konkurs.   Uprava Škole
R/B PREZIME I IME KANDIDAT ISPUNJAVA USLOVE ZA PREDMET 1.                    Kesten Ermin Demokratija i ljudska prava 2.                    Velagić Suad Demokratija i ljudska prava 3.                    Smajić Aldijana Fizika 4.                    Milanović Minela Fizika 5.                    Habibić Murisa Fizika 6.                    Alibegović-Goran Belma Matematika 7.                    Perenda-Mahalbašić Aida Matematika 8.                    Adilović Suada Matematika 9.                    Suljić Bilal Matematika 10.                Krnjić Amra Matematika 11.                Arnautović Mevludin Matematika 12.                Lendo Rešad Arapski jezik 13.                Brahim Brahimi Badra Arapski jezik i odgajateljica 14.                Hodžić Samir Arapski jezik 15.                Doglod-Babić Fatima Arapski jezik 16.                Al-Ali Adelita Arapski jezik i odgajateljica 17.                Dedić Belma Kiraet i Hadis 18.                Grahić Emin Tefsir 19.                Dervić Azemina Turski jezik 20.                Duvnjak Maida Turski jezik 21.                Balihodžić-Šečić Esma Pedagogija sa didaktikom i odgajateljica 22.                Perenda Amina Pedagogija sa didaktikom 23.                Herceg Harun Psihologija 24.                Verem Sanita Filozofija 25.                Husičić-Mehmedović Fatima Odgajateljica 26.                Habibić Aida Odgajateljica Testiranje naprijed navedenih kandidata za nastavnike i odgajatelje (pismeni ispit), obavit će se u prostorijama Škole u Travniku, u petak, 11.09.2020. godine u ­­­­­14:00 sati.  Usmeni ispit/praktični dio, za kandidate koji uspješno polože pismeni dio…
ponedjeljak, 31 Avgust 2020 10:10

JAVNI KONKURS za prijem u radni odnos

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINIELČI IBRAHIM-PAŠINA MEDRESA U TRAVNIKU   Broj: 01-07-212/20 Datum: 31.8.2020. godine Na osnovu člana 83. Zakona o srednjoj školi („Sl.novine SBK broj 11/01“), Uredbe o postupku prijeme u radni odnos u javnom sektoru u SBK („Sl. novine SBK“ broj 7/19), Odluke Upravnog odbora Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku, broj: 01-08-O-160/20 od 24.06.2020. godine i saglasnosti Vlade SBK  broj: 01-11.7-566/20 od 25.08.2020. godine, R A S P I S U J E  se JAVNI KONKURSza prijem u radni odnos   Na neodređeno vrijeme (probni rad 6 mjeseci):  Nastavnik Demokratije i ljudskih prava, 1 izvšilac, 10 sati.   Na određeno vrijeme do 30.06.2021. godine: Nastavnik Kiraeta, 1 izvršilac, 10 sati, Nastavnik Tefsira, 1 izvršilac, 6 sati, Nastavnik Hadisa, 1 izvršilac, 5 sati, Nastavnik Arapskog jezika, 1 izvšilac puna norma do povratka zaposlenika sa izborne pozicije, a najduže do 30.06.2021. godine Nastavnik Arapskog jezika, 1 izvršilac, 9 sati, Nastavnik Turskog jezika, 1 izvršilac, 4 sata, Nastavnik Psihologije, 1 izvršilac, 4 sata, Nastavnik Pedagogije sa didaktikom, 1 izvršilac, 10 sati, Nastavnik Matematike, 1 izvšilac, 6 sati, Nastavnik Hemije, 1 izvršilac, 4 sata, Nastavnik Fizike, 1 izvršilac, puna norma, Nastavnik Fizike, 1 izvršilac, 4 sata, Nastavnik Filozofije, 1 izvršilac, 10…
Stranica 5 od 10

logo new12

JU Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku
Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

Telefon: +387 (0)30 548-550
Email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Top