+38730522623

info@medresa.edu.ba

Oglasna tabla

ponedjeljak, 10 Avgust 2020 09:40

OBAVIJEST O POPRAVNOM ISPITU

Popravni ispit za školsku 2019/20 godinu će se održati u ponedjeljak, 17. avgusta 2020. godine u 10:00 sati. Komisija: 1. mr. Asim Hodžić (predsjednik)2. dr. hfz. Fadil Bektaš (ispitivač)3. mr. hfz. Nermina Čakić (član)   Uprava Škole
Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku   KONAČNI REZULTATI PRIJEMA U PRVI RAZRED MUŠKI KANDIDATI Red.broj Prezime Ime Ime oca 1.                    Agić Fatmir Fuad 2.                    Ahmetspahić Muhammed Benaris 3.                    Avdić Harun Alija 4.                    Bećirović Ibrahim Đemal 5.                    Buro Faris Mirnes 6.                    Čajdin Zijad Husnija 7.                    Dedić Mehmed Senad 8.                    Delić Jakub Ramo 9.                    Demić Ubejd Izudin 10.                Džinović Hamza Anes 11.                Đezić Bakir Safet 12.                Fejzić Enis Zakir 13.                Fejzić Mirzad Asim 14.                Gagula Hamza Anes 15.                Ganić Vahid Vernes 16.                Gičević Muhamed Damir 17.                Grabus Emanulah Salih 18.                Huseinović Enis Galib 19.                Ibrahimagić Abdurahman Samir 20.                Imamović Ajnur Ešref 21.                Indžić Bakir Salih 22.                Jusić Amar Mufid 23.                Kapo Hamza Omer 24.                Kasumović Ismail Ismet 25.                Kozlić Refik Nezir 26.                Kukić Hamza Edin 27.                Lendo Harun Mirzet 28.                Letić Rifet Omer 29.                Lužić Rasim Jusuf 30.                Malanović Belmin Hrustan 31.                Mehić Enis Edin 32.                Mehić Eldar Adem 33.                Meša Imran Husein 34.                Mešković Muamer Osman 35.                Meštrovac Hamza Besim…
utorak, 28 April 2020 12:28

Dokumentacija za upis u prvi razred

Uz prijavu na konkurs za upis u prvi razred medrese potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:1. Zahtjev za upis,2. Svjedodžbu o završenom IX, odnosno završnom razedu osnovne škole,3. Uvjerenje o uspjehu u VI, VII I VIII razredu, odnosno uvjerenje o uspjehu u tri razreda koji prethode završnom razredu osnovne škole,4. Izvod iz matične knjige rođenih,5. Preporuka glavnog imama i6. Druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova.
Na konkurs je prijavljeno ukupno 6 učenica i jedan učenik. Sve prijave su pristigle u predviđenom roku, do 31.03.2020.g. Komisija je analizirala pristiglu dokumentaciju (potvrde i certifikati). Rezultat i poredak učenica prema broju bodova je sljedeći: Safija Dogan (4-D) 199.5 Amina Kadić (4-C) 197 Kanita Indžić (4-D) 166.6 Nedžmija Karić (4-D) 166.5 Zerina Osmančević (4-C) 159 Muanisa Duvnjak (4-C) 144.7 Jedini prijavljeni učenik: Ahmed Ljevaković 4-A (ispunjava sve uslove konkursa) Učenica sa najviše postignutih bodova: Safija Dogan 4-D Komisija: Alma Švraka, Lejla Porča, Husein Tutić i Enver Mekić   Direktor mr. Dževdet Šošić
četvrtak, 12 Decembar 2019 11:25

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos

ELČI IBRAHIM-PAŠINA MEDRESA U TRAVNIKU Na osnovu Člana 83. Zakona o srednjoj školi („Sl. novine SBK broj 11/01“), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK („Sl. novine SBK“ broj 7/19), Odluke Upravnog odbora Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku, broj: 01-08-O-556/19 od 06.12.2019. godine i saglasnosti Vlade SBK  broj: 01-02-723/19 od 09.08.2019. godine, R A S P I S U J E  se JAVNI OGLASza prijem u radni odnos a) Na neodređeno vrijeme (probni rad 6 mjeseci):  Odgajatelj u muškom internatu................. 1 izvršilac, puna norma. b) Na određeno vrijeme do 30.06.2020. godine:  Nastavnik Fizike........................................ 1 izvšilac, 20 sati nastavne norme. Kandidati trebaju da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o srednjoj školi, Pedagoškim standardima za srednje škole („Sl. novine SBK, br. 15/02“) i odobrenim Nastavnim planom i programom. Pored općih uslova svi kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove za navedena radna mjesta, završen odgovarajući fakultet VII stepen visoke stručne spreme, I ciklus bolonjskog sistema studiranja sa 240 ECTS bodova ili II ciklus bolonjskog sistema studiranja sa 300 ECTS.     Kandidati trebaju dostaviti:  Prijavu sa kraćom biografijom, adresa stanovanja, kontakt telefon i obavezno mail adresa i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje, kao i spisak dokaza koje…
petak, 30 Avgust 2019 16:10

RANG-LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA

ELČI IBRAHIM-PAŠINA MEDRESA U TRAVNIKU   Broj:   01-08-383/19Datum: 30.08.2019. godine RANG-LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA Nakon provedenog konkursnog postupka za prijem u radni odnos nastavnika, odgajatelja i pomoćnog osoblja u Elči Ibrahim-pašinoj medresi u Travniku, formirana je Rang-lista uspješnih kandidata sa ostvarenim bodovima po predmetima kako slijedi:   1) MATEMATIKA – 1 izvršilac Aida Perenda-Mahalbašić.............................  22.9   bodova  Bilal Suljić.......................................................  19.79 bodova   2) ARAPSKI JEZIK – 2 izvršioca Bakir Halilović...............................................  28.49 bodova Badra Brahim Brahmi.....................................  24.2   bodova Rešad Lendo................................................   22.79 bodova   3) BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST – 1 izvršilac Sanida Bjelopoljak.........................................  27.7  bodova Merima Terzić....................................................26.99 bodova Šejla Ganibegović.............................................26.18 bodova Aldin Ribo..........................................................22. 4  boda Azra Habib........................................................22.29 bodova Amra Kasumović...............................................20      bodova Anesa Spahić...................................................19.5    bodova Nermina Lopo-Ažderović.................................18.8    bodova Amina Prasko-Čelenka....................................17.79  bodova   4) HISTORIJA – 1 izvršilac Samra Rustempašić-Brčić............................... 30    bodova Kenan Hadžić.....................................................23.7   bodova Elmedin Zlotrg...................................................22.2   boda Mahir Pehilj........................................................21.1  bod   5) ENGLESKI JEZIK – 2 izvršioca Jasmina Omerašević..........................................  29.4   boda Rusmira Čajdin-Čehić.....................................  27      bodova Emina Grabus..................................................... 25.9   bodova Amer Delić......................................................... 24.9   bodova Arnela Terzić...................................................... 24     boda Sumeja Karalić-Bošnjak..................................... 23.3  boda Melisa Kajmak................................................... 23    boda Aladin Sinanović................................................ 22.9  bodova   6) KIRAET – 2 izvršioca hfz. Nermina Čakić ............................................ 28 bodova hfz. Belma Dedić.................................................19.8 bodova…
utorak, 13 Avgust 2019 12:05

KONKURS

ELČI IBRAHIM-PAŠINA MEDRESA U TRAVNIKU Na osnovu Člana 83. Zakona o srednjoj školi („Sl.novine SBK broj 11/01“), Uredbe o postupku prijeme u radni odnos u javnom sektoru u SBK („Sl. novine SBK“ broj 7/19), Odluke Upravnog odbora Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku, broj: 01-08-O-283/19 od 16.07.2019. godine i saglasnosti Vlade SBK  broj: 01-02-723/19 od 09.08.2019. godine, R A S P I S U J E  se JAVNI OGLASza prijem u radni odnos   a) Na neodređeno vrijeme (probni rad 6 mjeseci): Nastavnik Kiraeta, 1 izvršilac, 21 sat, Nastavnik Bosanskog jezika i književnosti, 1 izvršilac, 18 sati, Nastavnik Historije, 1 izvršilac, 18 sati, Nastavnik Fizike, 1 izvšilac, 20 sati, Odgajatelj, 2 izvršioca, Odgajateljica, 2 izvršioca, Higijeničar, 2 izvršioca, Kuhar, 1 izvršilac.   b) Na određeno vrijeme do 30.06.2020. godine: Nastavnik Kiraeta, 1 izvršilac, 6 sati, Nastavnik Tefsira, 1 izvršilac, 6 sati, Nastavnik Hadisa, 1 izvršilac, 4 sata, Nastavnik Arapskog jezika, 1 izvšilac, 19 sati, do povratka zaposlenika sa izborne pozicije, a najduže do 30.06.2020. godine Nastavnik Arapskog jezika, 1 izvršilac, 10 sati, Nastavnik Engleskog jezika, 1 izvršilac, 19 sati - do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva, a najduže do 30.06.2020. godine, Nastavnik Engleskog jezika, 1 izvršilac, 11 sati, Nastavnik Turskog jezika,…
četvrtak, 25 Juli 2019 19:51

POPRAVNI ISPITI

Obavještavaju se učenici/ce da će se popravni ispiti u augustovskom roku održati prema sljedećem rasporedu:   1. Kiraet (usmeni ispit)      - petak, 16.08.2019. u 10:00 sati 2.  Arapski jezik:     - pismeni ispit - četvrtak, 15.08.2019. u  9:00 sati     - usmeni ispit - petak, 16.08.2019. u 10:00 sati 3. Engleski jezik:     - pismeni ispit - četvrtak, 15.08.2019. u  9:00 sati     - usmeni ispit - petak, 16.08.2019. u 10:00 sati  4. Hadis (usmeni ispit)      - petak, 16.08.2019. u 11:00 sati   Uprava Škole  
utorak, 25 Juni 2019 09:45

REZULTATI PRIJEMNOG ISPITA (ZVANIČNI)

Obavještavaju se  kandidati i njihovi roditelji da će svi kandidati koji su polagali prijemni ispit biti primljeni u prve razrede u školskoj 2019/20. godini.   Uprava Medrese
Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku Preliminarni rezultati prijemnog ispita za upis u školsku 2019/20godinu MUŠKI KANDIDATI - PRIMLJENI   ŽENSKI KANDIDATI   Travnik, 23.06.2019. godine     NAPOMENA: Planiran je prijem 4 odjeljenja – 2 muška i 2 ženska. Zbog velikog interesovanja, razmatra se prijem trećeg ženskog odjeljenja. Shodno navedenom, ženski kandidati od broja 57 do 66 će biti primljeni ukoliko Škola dobije saglasnost od Osnivača i Vlade SBK za prijem trećeg ženskog odjeljenja. Pouka o pravnom lijeku: Na ove preliminarne rezultate moguća je žalba Upravnom odboru Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku u roku od 48 sati od trenutka objavljivanja. Odluka Upravnog odbora je konačna.  
Stranica 6 od 10

logo new12

JU Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku
Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

Telefon: +387 (0)30 548-550
Email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Top